Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Англистика - лингвистика
 • вебсајтови
  факултета

Англистика - лингвистика

Назив студијског програма: Мастер академске студије АНГЛИСТИКА - ЛИНГВИСТИКА

Научна, стручна или уметничка област: Филолошке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер филолог

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Акредитовани мастер студијски програм АНГЛИСТИКА - ЛИНГВИСТИКА је усаглашен са образовним системом Републике Србије и са одговарајућим акредитованим европским и међународним програмима. Мастер академске студије англистике – лингвистика трају годину дана, односно два семестра. По завршетку академских студија другог степена студенти стичу звање мастер филолог. Бодовна вредност ових студија је 60 бодова по европском систему преношења бодова, или 30 по семестру.

Студијски програм се састоји из три обавезна курса, два изборна блока, студијског истраживачког рада и завршног мастер радa. Обавезни курсеви обухватају предмете: Методологија лингвистичких истраживања, Академско писање и Контрастивна језичка истраживања. Из сваког од два изборна блока студенти бирају по један предмет (изборни блок 1: Семантика и Лексикологија; изборни блок 2: Прагматика и анализа дискурса, Социолингвистика и Методичкe теорије у филологији.

Mастер академске студије англистике реализују се кроз различите типове активне наставе, предавања и вежбе, консултативни и менторски  рад, семинаре и самостални истраживачки рад студената. У току трајања предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад. Научно-истраживачки задаци из првог и другог семестра могу да буду интегрисани у мастер рад.

Овај студијски програм има двоструку сврху. Са једне стране, он студентима пружа могућност да стекну додатна стручна знања и вештине која ће им омогућити успешније обављање послова за које су се образовали на основним студијама – у области образовања (наставно наставничко звање у предшколским установама, основним и средњим школама и стручно звање наставника страног – енглеског – језика на нематичним факултетима), културе, издаваштва, преводилаштва, односа са јавношћу, нарочито у међународној комуникацији, и свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик. С друге стране овај програм пружа и темељно образовање за научно-истраживачки рад и пружа неопходна знања и вештине оним студентима који ће се определити за академску каријеру и научни рад.

 

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче:

 • Оспособљеност да предаје енглески језик у предшколским установама, основним и средњим школама као и на нематичним факултетима у звању наставника страног – енглеског – језика.
 • Оспособљеност да обавља посао сарадника у настави на матичним факултетима, ако је уписао докторске студије.
 • Оспособљеност да преводи писмено и усмено са енглеског и на енглески језик, све врсте текстова, на свим нивоима и свим врстама институција.
 • Оспособљеност да обавља послове лектора за енглески језик.
 • Оспособљеност да обавља послове у институцијама културе, издаваштва и медијима.
 • Оспособљеност да ради као сарадник у научним институтима, библиотекама и архивима, као и да учествује у научним пројектима.
 • Оспособљеност да ради на изради стручног и наставног материјала за наставу у предшколским установама, основним и средњим школама.

 

Образовни програм на мастер академским студијама англистике садржајем и структуром усклађен је са сличним образовним профилима у Европи, и омогућава студентима да стекну адекватна научна, стручна и методолошка знања и вештине. Програм је целовит, свеобухватан и по свом садржају представља надоградњу програма основних академских студија англистике на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета.

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - лингвистика, предмети

Прва година

Методологија лингвистичких истраживања - 6 ЕСПБ
Академско писање - 6 ЕСПБ
Изборни предмет 1.
Изборни предмет 2.
Контрастивна језичка истраживања - 7 ЕСПБ
Студијско - истраживачки рад - 8 ЕСПБ
Мастер дипломски рад - 15 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 1.

 • Семантика - 9 ЕСПБ
 • Лексикологија - 9 ЕСПБ

Изборни блок 2.

 • Прагматика и анализа дискурса - 9 ЕСПБ
 • Социолингвистика - 9 ЕСПБ
 • Методичкe теорије у филологији - 9 ЕСПБ

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм МАС Англистика - лингвистика

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм МАС Англистика - лингвистика