Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Англистика - књижевност
 • вебсајтови
  факултета

Англистика - књижевност

Назив студијског програма: Мастер академске студије АНГЛИСТИКА - КЊИЖЕВНОСТ

Научна, стручна или уметничка област: Филолошке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер филолог

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Акредитовани мастер студијски програм АНГЛИСТИКА - КЊИЖЕВНОСТ је усаглашен са образовним системом Републике Србије и са одговарајућим акредитованим европским и међународним програмима. Мастер академске студије Англистика - књижевност трају 1  годину  (2 семестра) и вредноване су са 60 ЕСПБ. По завршетку академских студија другог степена студенти стичу звање мастер филолог.

Студијски програм се састоји из три обавезна курса, два изборна блока, студијског истраживачког рада и завршног мастер радa. Обавезни курсеви обухватају предмете: Методологија књижевних истраживања, Академско писање и Енглеска комедија у време Шекспира. Из сваког од два изборна блока студенти бирају по један предмет (изборни блок 1: Постмодерна књижевност и Постколонијална књижевност; изборни блок 2: Наратологија и Поетика простора у књижевности).

Mастер академске студије англистике реализују се кроз различите типове активне наставе, предавања и вежбе, консултативни и менторски  рад, семинаре и самостални истраживачки рад студената. У току трајања предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад. Научно-истраживачки задаци из првог и другог семестра могу да буду интегрисани у мастер рад.

Овај студијски програм има двоструку сврху. Са једне стране, он студентима пружа могућност да стекну додатна стручна знања и вештине којe ће им омогућити успешније обављање послова за које су се образовали на основним студијама – у области културе, издаваштва, преводилаштва, односа са јавношћу, образовања и свим областима које захтевају професионални профил стручњака за англоамеричку књижевност и културу. С друге стране овај програм пружа и темељно образовање за научно-истраживачки рад и пружа неопходна знања и вештине оним студентима који ће се определити за академску каријеру и научни рад.

Предметно-специфичне компетенције које стичу студенти овог студијског програма су:

 • Оспособљеност да обавља посао сарадника из области енглескe књижевности на матичном факултету (уз испуњен додатни услов – уписане докторске студије).
 • Оспособљеност да се бави књижевном критиком.
 • Оспособљеност да се бави пословима у издаваштву.
 • Оспособљеност да обавља послове у сфери медија (у часописима, новинама, медијским кућама).
 • Оспособљеност да се бави културним делатностима (културни радник и сарадник у различитим културним институцијама и организацијама).
 • Оспособљеност да ради као сарадник у библиотекама, архивима и научним институтима.
 • Оспособљеност да учествује у научним пројектима.
 • Оспособљеност да ради на изради стручног и наставног материјала за наставу у основним и средњим школама.

Студијски програм мастер академских студија англистике – књижевност на Алфа БК универзитету формиран је у складу са савременим светским токовима и стањем струке у области проучавања англоамеричке књижевности и усаглашен са програмима мастер академских студија нa иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора, а и шире. Програм је целовит, свеобухватан и по свом садржају представља надоградњу програма основних академских студија англистике на Алфа БК универзитету.

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - књижевност, предмети

Прва година

Академско писање - 6 ЕСПБ
Изборни предмет 1.
Изборни предмет 2.
Енглеска комедија у време Шекспира - 7 ЕСПБ
Студијско - истраживачки рад - 8 ЕСПБ
Мастер дипломски рад - 15 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 1.

 • Посмодерна књижевност - 9 ЕСПБ
 • Постколонијална књижевност - 9 ЕСПБ

Изборни блок 2.

 • Наратологија - 9 ЕСПБ
 • Поетика простора у књижевности - 9 ЕСПБ

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм МАС Англистика - књижевност

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм МАС Англистика - књижевност