Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Валентина Будинчић
 • вебсајтови
  факултета

Валентина Будинчић

Valentina Budincic

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 202

имејл: valentina.budincic@alfa.edu.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ОБРАЗОВАЊЕ И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

Основне студије завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, а магистарске студије на Филолошком факултету Универзитета у Бањалуци. Докторску тезу под називом „Међуоднос енглеске и српске терминологије у спорту” одбранила је 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Области научног интересовања су јој компаративна лингвистика, стандардизација, спортска терминологија, методика наставе енглеског језика и енглески језик струке. Учествовала је на више међународних научних скупова у земљи и иностранству и објавила бројне радове у домаћим и иностраним часописима. Ауторка је монографије под називом Англицизми у спортској терминологији (2018). Од 2011. године овлашћени је испитивач за међународно признате Cambridge English испите.

Од 2007. до 2013. године као професор енглеског језика била је запослена у Кембриџ центру у Бањалуци, а од 2013. до 2015. на Филолошком факултету у Бијељини, најпре у звању вишег асистента, а потом у звању доцента. Године 2015. у звању доцента за ужу научну област Англистика започела је радни ангажман на Алфа БК универзитету у Београду. Од 2016. до 2018. године била је продекан за наставу Факултета за стране језике поменутог Универзитета.

 

ОБЈАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА:          

 

В. Будинчић, Англицизми у спортској терминологији, Београд: Алфа БК универзитет, 2018.

 

ПРИРЕЂЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ:

 

А. Панајотовић, В. Будинчић, М. Ћук, Језик, књижевност и технологија, Алфа БК универзитет 2018. Зборник радова са Шесте међународне конференције Језик, књижевност и технологија. Београд: Факултет за стране језике, 2018.

 

Т. Парезановић, В. Будинчић, Д. Карић, Језик, књижевност и популарна култура, Алфа БК универзитет 2017. Зборник радова са Пете међународне конференције Језик, књижевност и популарна култура. Београд: Факултет за стране језике, 2017.

 

 

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА:

 

18-19. 5. 2018. В. Будинчић,А. Глођовић, Језик, књижевност и емоције, Факултет за стране језике, Алфа БК Универзитет, Београд. Усмено излагање: Персоналне пословне вештине у настави пословног енглеског језика.

 

27-28. 4. 2018. В. Будинчић, Језик, књижевност, теорија, Филозофски факултет у Нишу, Усмено излагање: Између теорије и праксе у области стандардизације одређених назива спортских дисциплина у српском језику.

 

8-11.6. 2017. V. Budinčić, 19th Annual International Conference of the English Department University of Bucharest, Букурешт, Румунија. Усмено излагање: Teaching English in the Era of Modern Technology: Internet Resources for Sports English.

 

25.5. 2017. В. Будинчић, Спорт у транзицији,  Факултет за менаџмент у спорту, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Спорт у транзицији и формирање спортске терминологије у српском језику.

 

19-20.5. 2017. A. Ђордан, В. Будинчић, Језик, књижевност и технологија. Факултет за стране језике, Aлфа БK Универзитет, Beоград. Усмено излагање: Језичка политика и језик струке: стварање и стандардизација IТ терминологије у српском језику.

 

30-31.3.2017. V. Budinčić, 10th International Conference on Professional Communication and Translation Studies: Language and Communication – the Digital Challenge. Темишвар, Румунија.Усмено излагање:Web-based Teaching Resources for Business English Classes.

 

30.9.-1.10.2016. В. Будинчић, A. Ђордан, Језик, књижевност и популарна култура.  Факултет за стране језике, Aлфа БK Универзитет, Бeоград. Усмено излагање: Anglo-globalization and Popular Language Culture.

 

12-15.5. 2016. V. Budinčić, T. Dabić, Currents in Language Education, Global Learning, and Intercultural Competence: Envisioning New Paradigms, 6TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Burch University, Sarajevo. Усмено излагање: Insights into Terminological Anglicisms in ESP Teaching.

 

12-15.5. 2016. T. Dabić, V. Budinčić, Currents in Language Education, Global Learning, and Intercultural Competence: Envisioning New Paradigms, 6TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo. Усмено излагање: Developing an Online Beginner Course with a Powerful Language Learning Software.

 

21.1. 2016. M. Срндовић, В. Будинчић, Иновације у настави страних језика.Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Афективни филтери у учењу страног језика код ученика високих струковних школа.

 

31.10.2015. В. Будинчић. Спорт, здравље, животна средина. Факултет за спорт, Београд. Усмено излагање: Савремене спортске тенденције и нови језички изазови.

 

22.-24.4.2015. T. Dabić, V. Budinčić, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL22), Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Солун, Грчка. Усмено излагање: The  Properties Defining Teaching Materials for English Language Courses for IT Students in Serbia.

 

22.-24.4.2015. V. Budinčić, T. Dabić, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL22), Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Солун, Грчка. Усмено излагање: Sports English and global sociolinguistic changes.

 

26-27.3. 2015. T. Dabić, V. Budinčić, Professional Communication and Translation Studies (PCTS 9), Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, Темишвар, Румунија. Усмено излагање: The Essence of Teaching Business Communication Skills to IT Students in ELT in Serbia.

 

26-27.3. 2015. V. Budinčić, T. Dabić, Professional Communication and Translation Studies (PCTS 9), Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, Темишвар, Румунија. Усмено излагање: Sports vocabulary in English and Serbian in the light of translation challеnges.

 

16-18.5. 2014. В. Будинчић, Наука и слобода, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. Усмено излагање: О слободи језичког израза у спортском новинарству.

 

9-10.5. 2014.V. Budinčić, Linguistics,Culture and Identity in Foreign Language Teaching, 4TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Burch University, Sarajevo.Усмено излагање: Оn Loan Words in English Sports Terminology.

 

14.3.2012. В. Будинчић, Четвртинаучни скуп младих филолога Србије, Филолошко-умeтнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: О новијим англицизмима у спортском терминосистему.

 

 

 

ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ:

 

V. Budinčić,Web-based Teaching Resources for Business English Classes, Professional Communication and Translation Studies’ (PCTS 10). Vol. 10, pp. 165-172. Romania: Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, 2017.

 

V. Budinčić, T. Dabić, Insights into Terminological Anglicisms in ESP Teaching, Scientific Bulletin of the Politechnica University of Timisoara, Transactions on Modern Languages, Volume 16, Issue 1, pp.69-78. Тimisoara: Politechnica University of Timisoara, 2017.

 

 

В. Будинчић, Савремене спортске тенденције и нови језички изазови, Спорт и бизнис, број 2, стр. 81-86. Београд: Факултет за спорт, 2016.

 

T. Dabić, V. Budinčić, Developing an Online Beginner Course with a Powerful Language Learning Software, Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Volume 3. Number 3, pp. 171-178. Сарајево: Burch University, 2016.

 

T. Dabić, V. Budinčić, The Essence of Teaching Business Communication Skills to IT Students in ELT in Serbia, Scientific Bulletin of Politechnica University of Timisoara, Transactions on Modern Languages, Volume 15, Number 1, pp. 71-80. Тimisoara: Politechnica University of Timisoara, 2016.

 

M. Срндовић, В. Будинчић, Афективни филтери у учењу страног језика код студената високих струковних школа, Иновације у настави страних језика: зборник радова научног тематског скупа, стр. 115-126. Београд: Алфа БK универзитет, Факултет за стране језике, 2016.

 

V. Budinčić, T. Dabić, Sports vocabulary in English and Serbian in the light of translation challеnges, Professional Communication and Translation Studies’(PCTS 9).Volume 8, pp.103-112. Romania: Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, 2015.

 

V. Budinčić, On Loan Words in English Sports Terminology, The Practice of Foreign Language Teaching, Theories and Applications, pp. 528-538. England: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

 

В. Будинчић, O слободи језичког израза у спортском новинарству, Наука и слобода: зборник радова, број 9, свеска 1, стр. 17-31. Пале: Филозофски факултет, 2015.

 

В. Будинчић, Енглески као интернационални језик спорта у времену (англо-)глобализације, Српски језик, број XX, стр. 551-560.Београд, 2015.

 

В. Будинчић,Енглески и српски у контакту кроз призму анализе одређених примјера спортске лексике, Радови Филозофског факултета, број 16, свеска1, Филолошке науке, стр. 435-444. Пале: Филозофски факултет, 2014.

 

В. Будинчић, Описно превођење као један од начина адаптације енглеских термина у српском језику, Радови Филозофског факултета, број 15, свеска 1, Филолошке науке, стр. 213-224. Пале: Филозофски факултет, 2013.

 

В. Будинчић, О новијим англицизмима у спортском терминосистему, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са четвртог научног скупа младих филолога Србије, број 4, свеска 1, стр. 229-240. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012.

 

В. Будинчић, О синонимима, псеудоанглицизмима и енглеским језичким моделима у спортској терминологији, Узданица, број 8, свеска 2,стр. 83-94. Јагодина: Педагошки факултет, 2011.

 

В. Будинчић, Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици, Радови Филозофског факултета, број 13, свеска 1, Филолошке науке, стр. 431-441. Пале: Филозофски факултет, 2011.

РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА:

Часопис [sic] - Časopiszaknjiževnost, kulturuiknjiževno prevođenje.

Часопис Речи Факултета за стране језике Алфа универзитета

Часопис ELTA JOURNAL

 

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СЕМИНАРИМА:

 

 1. Cambridge Day Seminar, 27. новембар 2009, Бања Лука.
 2. ESP SeminarFinancial and Legal English, 4. мај 2010, Бања Лука.
 3. CUP-ESOL Day, Бања Лука, 8. октобар 2010, Бања Лука.
 4. Семинар за наставнике енглеског језика основних и средњих школа Републике Српске: Teaching Kids and Teenagers Inside – and Outside – the Box. Предавач: Gary Anderson, International Teacher Trainer, Cambridge University press, 29. август 2011, Бања Лука.
 5. Cambridge English Day Seminar on Using Business Vocabulary in Use (Bill Mascull); Taking a picture (Anne Robinson); Developing lexical strategies in Young Learner classrooms (Olga Leondaris), 7. октобар 2011, Бања Лука.
 6. YALS Seminar Current Trends in Quality Language Teaching and School Management, 22-23 октобар 2011, Београд.
 7. Seminar More then just Grammar – ways to exam success, creative writing and English in Mind Workshops, 9. мај 2012, Бања Лука.
 8. Cambridge University Press Summer Seminar on Developing interest and insights into different cultures; Increasing motivation through stories and achievement tests; Inclusive activities for multilevel classes(Terry Prosser), 31. август 2012, Бања Лука.
 9. 9.      The Cambridge English Day on Exam Techniques – for Teachers; Spelling Thief (Johanna Stirling); Activity-based, 'whole child' Speaking and Literacy tasks; The writing Assignment Cycle and Assessment (Bob Obee), 5. октобар 2012, Бања Лука.
 10. Учешће са ученицима школе Кембриџ центра на кампу енглеског језика English Summer Camp на Златибору (јул, 2012.). Организатор кампа била је школа страних језикаNew English Shool из Панчева.
 11. Образовне политике и организација наставе страних језика у средњем образовању, Фондација Темпус и Euрydice мрежа, 22. децембар 2015, Београд