Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Мелина Николић
  • вебсајтови
    факултета

Мелина Николић

MN

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 209

имејл: melina.nikolic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

Др Мелина Николић је дипломирала, магистрирала и докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Доцент је англистичке лингвистике на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду. Бави се истраживањима у областима анализе дискурса и критичке анализе дискурса, прагматике, примењене лингвистике, као и методике наставе страног језика, а посебно страног језика струке. Ауторка је и коауторка бројних радова и уредница часописа Речи: часопис за језик, књижевност и културу. Редовно учествује на међународним  и  националним  научним  скуповима,  конференцијама  и конгресима у земљи и иностранству. Активна је чланица Друштва за примењену лингвистику Србије, Српског друштва за стране језике и књижевности, Секције универзитетских наставника страног језика струке, Удружења наставника енглеског језика, као и Удружења професора француског језика Србије. 

 

Одабрана библиографија

 

Монографија

Николић, М. (2018). Критичка анализа конфронтационог дискурса. Едиција Нови видици. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за стране језике. ISBN 978-86-6461-030-8 М42

Збирка текстова

Николић, М. (2018). Енглескијезикзаменаџереуспорту. Збиркатекстова са лексичким вежбањима. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за менаџмент у спорту. ISBN 978-86-6461-031-5

Радови

Nikolić, M. (2009). Raising pragmatic awareness in the ESP classroom. Jezik struke: teorija i praksa – zbornik radova, 261268, Beograd: Univerzitet u Beogradu.

Nikolić, M. (2011). A Pragmatic framework for the ESP vocabulary acquisition. Zbornik radova sa Trećeg kongresa Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse, 363374. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije.

Nikolić, M. (2011). Power in discourse: pronouns in Hardtalk interviews. ELLSIIR Proceedings, Vol. 1, 213221. Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade.

Nikolić, M. (2011). Language for Specific Purposes and Critical Discourse Analysis. Jezik struke: izazovi i perspektive, zbornik radova. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije.

Nikolić, M. (2012). Power in discourse: Modal Verbs in Power Relations. Filološka istraživanja danas. Tom 1, 165183. Beograd: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Николић, М. (2006). Увођење непосреднијег односа односа између наставника и студената у наставу страних језика.  Иновације у настави страних језика, 7686, Београд: Учитељски факултет

Николић, М. (2007). Комуникативни приступ у настави пословног енглеског језика. Примењена лингвистика 8, 317327, Београд, Нови Сад: Друштво за примењену лингвистику Србије.

Николић, М. (2014). Дискурзивне стратегије за избегавање одговора у конфронтационом интервјуу. Култура бр. 145, 169–187.

Nikolić, M. (2015). Metalinguistic means for expressing power in discourse. У: Mišić Ilić, Biljana (ur.), Lopičić, Vesna (ur.). Jezik, književnost, diskurs, Jezička istraživanja. Zbornik radova. Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, str. 327–338.

Николић, М. (2016). (C)overt Meanings of Intertextuality in News Interviews. У: Lopičić, Vesna (ur.), Mišić Ilić, Biljana (ur.). Jezik, književnost, značenje: Jezička istraživanja, zbornik radova, (Biblioteka Naučni skupovi). Niš: Filozofski fakultet, 2016, str. 497–507.

Nikolić, M. (2016). The functions of silence in confrontational television interviews in English and Serbian. U: SIC: a journal of literature, culture and literary translation, No. 13 December 2016.

Николић, М. (2017) Pokušaj definisanja konfrontacionog intervjua, Анали Филолошког факултета, Vol. 29, No. 1. стр. 125–148.

Ћук, М. и Николић, М. (2018). Одјеци митопоетске песничке школе у поезији Маје Херман Секулић, у Зборнику радова са Научне конференицје: Књижевно стваралаштво Маје Херман Секулић. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за стране језике.  Стр. 36–56.

Половина, Б. и Николић, М. (2018). Нарушавање односа моћи у конфронтационом дискурсу. Анали Филолошког факултета, Vol. 30, No. 1. стр. 299–318.

Николић, М. (2018). Анализа конверзације: Критички приступ тексту. Речи: часопис за језик, књижевност и културу. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за стране језике. Бр. 11. Стр. 30–48.