Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Маја Ћук
  • вебсајтови
    факултета

Маја Ћук

Maja Cuk

ПРОРЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И РАЗВОЈ

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 206

имејл: maja.cuk@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ОБРАЗОВАЊЕ И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

 

Рођена је 1983. године. На Филолошком факултету у Београду, на одсеку за Енглески језик и књижевност, дипломирала је 2007. године. Октобра 2009. године, на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, одбранила је магистарски рад Књижевност као огледало културног идентитета – проза српске дијаспоре у Канади (ментор: проф. др Весна Лопичић). На Филолошком факултету у Београду је одбранила докторску дисертацију Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд (ментор: проф. др Радојка Вукчевић) 2012. године.

Од 2008. године до 2010. године обављала је послове стручног сарадника у настави и секретара редакције часописа Речи на Факултету за стране језике Алфа универзитета. Од 2010. године до 2012. године припремала је полазнике за полагање међународно признатих испита у Британском савету на свим нивоима у „OwenOwen“ d.o.o. и бавила се превођењем.

У звање доцента за ужу научну област Англистика изабрана је на Алфа универзитету 2012. године. Од 2016. године је декан Факултета за стране језике Алфа БК универзитета. Исте године је изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.

Учествовала је на више међународних и домаћих научних скупова и аутор је више од двадесет научних радова. Рецензент је једног речника и радова у неколико научних часописа у земљи и иностранству. Објавила је две монографије и једну монографску студију и приредила четири зборника са конференција. Један је од аутора и реализатора програма обуке „Књижевни садржаји у настави енглеског језика“, који је акредитован 2018. године код Завода за унапређивање образовања и васпитања.

У звање редовног професора за ужу научну област Англистика изабрана је 2021. године. Исте године је постала и проректор за међународну сарадњу и развој Алфа БК Универзитета.

 

НАУЧНИ, СТРУЧНИ И ПЕДАГОШКИ РАД

 

Библиографски подаци (од последњег избора у звање)

 

Монографија националног значаја (М42)

Ћук, Маја. Култура, нација и нарација: књижевност српске дијаспоре у Канади. Београд: Алфа БК универзитет, 2020. стр. 210. ISBN 978-86-6461-042-1

Научна монографска студија (М43)

Ćuk, Maja. Gender Politics in Contemporary Canadian Fiction. Gornji Milanovac: Lio, 2020. str. 55. ISBN 978-86-89349-52-8

 

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (М36)

 

Панајотовић, А, В. Будинчић, М. Ћук, Језик, књижевност и технологија, Алфа БК универзитет. Зборник радова са Шесте међународне конференције Језик, књижевност и технологија. Београд: Факултет за стране језике, 2018. ISBN 978-86-6461-023-0

 

Будинчић, В, М. Ћук, А. Ђордан, Језик, књижевност и природа, Алфа БК универзитет. Зборник радова са Девете међународне конференције Језик, књижевност и природа. Београд: Факултет за стране језике, 2021. ISBN 978-86-6461-047-6

 

Уређивање тематског зборника националног значаја (М49)

 

Томић, Светлана, и Ћук, Маја. Зборник радова са Научне конференицје: Књижевно стваралаштво Маје Херман Секулић. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за стране језике, 2018. ISBN: 978-86-6461-028-5

 

Поглавље у монографији међународног значаја (М14)

Ćuk, Maja. ''Runaway: Munro’s Rewriting of Greek Mythology from a Feminist Perspective.'' In Oriana Palusci (edt.) Alice Munro and the Anatomy of the Short Story, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 83-96. ISBN-13: 978-1-5275-0353-3 ISBN-10: 1-5275-0353-4

 

Радови у међународном часопису (М23)

Ćuk, Maja, i Parezanović Tijana. “Život prije čovjeka: alternativa fluidnoj ljubavi u prozi?”, Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, Volume 52, br. 197, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2020, str. 39-45. ISSN 0455-0463 WoS AHCI

 

Радови у националном часопису међународног значаја (М24)

Ћук, Маја. „Измицање бољег сутра: криза идентитета имиграната у делу Јучерашњи људи“, Етноантрополошки проблеми, година 15, св. 1, Београд:  одељење за етнологију и антропологију Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2020, стр. 155-173. ISSN 0353-1589

 

Parezanović, Tijana, and Maja Ćuk. “Perforated Narrative Space in Muriel Spark’s The Girls of Slender Means[sic] – a journal of literature, culture and literary translation[ISSN 1847-7755, A1 časopis, Scopus], year 11, no. 1, 2020.

 

Ćuk, Maja. “(Re)construction of Female Identity in Margaret Atwood's Novels,” Nasleđe, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, broj 47, 2020. (rad prihvaćen za publikovanje)

 

Радови у часопису националног значаја (M51)

Ćuk, Maja, Artea Panajotović. “MaddAddam Trilogy as a Historical Chronicle of the Silenced in a (Dystopian) Society.” Kosovska Mitrovica: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 2020, str. 193-210. ISSN 0354-3293

 

Nikolić, Melina, Maja Ćuk. “Aktivizam Margaret Etvud kroz prizmu filološke analize diskursa,” Anali filološkog fakulteta, Beograd: Filološki fakultet, 2020. (rad prihvaćen za publikovanje)

 

Радови у часопису националног значаја (M52)

Ћук, Маја. „Екофеминизам и симболична Мајка Земља у роману Телесна повреда Маргарет Етвуд,“. Липар: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. XVIII, бр. 63, 2017, стр. 283-296. ISSN 1450-8338

Ћук, Маја. „Имигрантска књижевност као национална алегорија и друштвено-симболичан чин.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културу, Год. 8, бр 1. Београд: Факултет за стране језике Алфа БК Универзитета, 2016, стр. 103-112. ISSN 1821-0686

           

Саопштења са међународног скупа штампана у целини (М33)

Ćuk, Maja. ''Social Construction of Female Identity in Alice Munro’s Too Much Happiness ,'' in Jelena Novakonić and Vesna Lopičić (edts) Canada in short: Contemporary Canada in Short Fiction, Belgrade: Faculty of Philology, 2017, p. 165-175. ISBN 978-86-6153-391-4

 

Саопштења са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

 

Ћук, М. и Николић, М. (2018). „Одјеци митопоетске песничке школе у поезији Маје Херман Секулић“, у Зборнику радова са Научне конференицје: Књижевно стваралаштво Маје Херман Секулић. Београд: Алфа БК универзитет. Факултет за стране језике.  Стр. 36-56. ISBN: 978-86-6461-028-5

 

Цитираностнаучних радова:

Брујић, М. „Роман Снежни човек Давида Албахарија. Антрополошко читање“. Етноантрополошки проблеми, година 15, св. 1. Београд:  одељење за етнологију и антропологију Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2020: 129-153. ISSN 0353-1589 (цитирање четири различита рада на страни 132 – „Srpska dijaspora kao kanadska subkultura“, „Očuvanje srpskog kulturnog identiteta u Kanadi: Čiode Nebojše Milosavljevića“, „Identitet imigranta u prozi Davida Albaharija i Dragomira Ivkovića“ i „Imigrantska književnost kao nacionalna alegorija i društveno-simboličan čin“).

Doci, D. “The Image of Matriarchy in Magda Szabo’s Book the Door and Its Film Adaptation.” Jezik, književnost i tehnologija, Beograd: Fakultet za strane jezike 2018: 156-170. ISBN 978-86-6461-023-0 (citiranje na strani 158)

 

Jevrić, T. (2019). “A Corpus Study of Derivational Morphology ‒ Prefixes un- and non- in the BNC.” Reči, 12, 26–38. ISSN 1821-0686 (citiranje na str. 33)

Jevrić, T. (2019). “An Analysis of Frequent Adjectival Collocates of Lemmas MOTHER and FATHER and Their Cultural Implications.” In N. Bakić-Mirić, et al. (Eds.), Current Topics in Language and Literature: An International Perspective. 106–122. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (citiranje na str. 113)

Nemet, S. “Art as Weapon in Margaret Atwood’s Cat’s Eye,” in Jelena Novaković and Vesna Lopičić (edts.) Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction, Beograd: Serbian Association for Canadian studies, 2017: 263-276. ISBN 978-86-6153-391-4 (citiranje na strani 273 – monografija Margaret Etvud i mit: Novi svet u boji drevnih predanja, str. 156)

Nemet, S. “Art as Weapon in Margaret Atwood’s Cat’s Eye,” in Jelena Novaković and Vesna Lopičić (edts.) Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction, Beograd: Serbian Association for Canadian studies, 2017: 263-276. ISBN 978-86-6153-391-4  (citiranje na strani 273 – rad “The Blind Assasin: New Views on Mythology in Contemporary Canadian Literature,” str. 281)

 

Cvetković, T. “Reading Literature During Troubled Times: Research and Integrity”. ECQUI 2018 Proceedings: Nomadic Inquiry Second Edition Leuven: KU Leuven NQRL, 2018: 322-327. ISBN 9789067842082 (citiranje na str. 326-327)

 

Учешће на националним и међународним научним скуповима

30.9.-1.10.2016. Пета међународна конференција Језик, књижевност, популарна култура организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: ''Breakfast at Tiffany’s and Lady Oracle: (Re)invention of New Selves in Anglophone Popular Culture''.

 

19.5.-20.5.2017. Шеста међународна конференција Језик, књижевност и технологија организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: ''’Nets Tighten Across the Sky’: Images of Technology and Science in Contemporary Anglo-American Poetry''.

 

22.4.-23.4.2017. The 8th International Conference of the Association for Canadian Studies in Serbia Canada 150 Filmed, Belgrade: Faculty of Philology. Усмено излагање: ''Posthuman Bodies in the film the Handmaid’s Tale''

 

8.6.-10.6.2017. The 19th Annual International Conference of the English Department, ''Birth, Death, and Rebirth: (Re)Generation as Text'', University of Bucharest, Romania. Усмено излагање: ''Symbolic Regeneration and Reconstruction of Female Identity in Margaret Atwood’s Novels''.

 

3.11.2017. Научна конференција Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић. Усмено излагање: „Митолошки мотиви у поезији Маје Херман Секулић“

 

18.5.-19.5.2018. Седма међународна конференција Језик, књижевност и емоције организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: „Повређивање“, „љубљење“, „растајање“ и „исцељење“ у поезији Рупи Каур

 

3.10.-5.10.2018. The 16th International Scientific Conference "Lazarev Readings": the Black Sea Coast History, politics, geography, culture and language as means of successful coexistence,Sevastopol Branchof Lomonosov Moscow State University.Усмено излагање (on-line секција): ''The Comparison between the Folklore Genre in the Black Sea Region and the Myths and Fairy Tales in Serbia''

 

5.4.-6.4.2019. The 9th International Conference of the Association for Canadian Studies in Serbia Postmodern Migrations: Canada, Belgrade: Faculty of Philology. Усмено излагање: “Maddaddam: a Postmodern Historical Chronicle of the New Humans”

 

24.9.-25.9.2021. Десета међународна конференција Језик, књижевност и будућност организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: “Will the heart ’go last’ in the future? Alienating Spaces in Margaret Atwood’s Dystopian Fiction”

 

1.10.-2.10.2021. Прва међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катердре за англистику Књижевност и културне интерференције између књижевности на српском и енглеском језику. Усмено излагање: „Проза Владимира Тасића – ''дар'' за очување културног идентитета у дијаспори“

 

 

Стручни радови

Ћук, Маја. „У потрази за фрагментима идентитета, кроз архетип: Роберт Кроуч: Отишао у индијанце (са енглеског превела Тања Цветковић), Београд: Агора, 2018.“. Речи – часопис за језик, књижевност и културу, бр. 11, 2018, стр. 194-196. (приказ)

Ћук, Маја. „Поговор“ (превод Слободана Д. Јовановића књиге Игла Бабе Гертон Вилијама Стивенсона), Београд: Удружење писаца Србије и окружења, 2016, стр. 207-210. (поговор)

 

Библиографски подаци (пре последњег избора у звање)

 

Објављена монографија

Ћук, Маја. Маргарет Етвуд и мит: Нови свет у боји древних предања. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2014, стр. 275.) ISBN 978-86-83237-95-1

(Приказ монографије, од стране проф. др Слободана Д. Јовановића, објављен у Зборнику Матице српске, књига  LXII свеска 3/2014; стр. 860-862.)

 

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (М36)

 

Ћук Маја, Мелина Николић и Тијана Парезановић. Култура у огледалу језика и књижевности. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2015, стр. 340. ISBN 978-86-83237-98-2

 

Поглавље у монографији међународног значаја (М14)

Ћук, Маја. ''Година потопа: преиспитивање вредности кроз библијске мотиве у прози Маргарет Етвуд.'' У: ЛОПИЧИЋ, Весна (ур.), МИШИЋ ИЛИЋ, Биљана (ур.). Jezik, književnost, vrednosti: zbornikradova, Književnaistraživanja, (Biblioteka Naučni skupovi). 1. izd. Niš: Filozofski fakultet, 2013, стр. 315-323. ISBN 978-86-7379-279-8

 

Ћук, Маја. „Очување српског културног идентитета у Канади: Чиоде Небојше Милосављевића.“ Језик, књижевност, идентитет / уредници Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић, Ниш: Филозофски факултет, 2009, стр. 96-107. ISBN 978-86-7379-189-0

 

Радови у националном часопису међународног значаја (М24)

Ćuk, Maja. ''The Robber Bride: a Dystopian Female World in Margaret Atwood’s Mythology,'' Utopia and Political Theology, [sic] – a journal of literature, culture and literary translation, Год. 5, бр 2,  06/2015. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2015. Dostupno na: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=344. DOI: 10.15291/SIC/2.5.L.C.4

 

 

Рад у водећем часопису националног значаја (M51)

 

Ћук, Маја. „Фо и Слушкињина прича: старе и нове истине у прози Џ. М. Куција и М. Етвуд.“ Култура, 2014, број 143. (стр. 187-199). ISBN 0023-5164 COBISSS.SR-ID 8472066

 

Ћук, Маја. „Родна политика у романима Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро.“ Култура / уредник др Александар Прњат, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2015.  (72-83) ISBN 0023-5164 COBISS.SR-ID 8472066

 

 

Радови у научном часопису (М53)

 

Ćuk, Maja, Andrijana Đordan, „Igla babe Gerton: tjudorovsko društvo u ogledalu engleske renesansne komedije“, Glasnik za društvene nauke, 7, 2015, str. 135 - 145. ISSN 1821-3421 COBISS.SR-ID 171372044

 

.Ћук, Маја. „(Пост)модерна дефиниција културног идентитета у романима Давида Албахарија.“ Речи, 2013, год. 5, бр. 6, стр. 164-174. ISSN 1821-0686

 

Ћук, Маја. „Израњање мотива из северноамеричке митологије у миту Новог света Маргарет Етвуд“, Стварање: часопис за књижевност и културу, број 2, Подгорица, 2012, стр. 332-345

 

Ћук, Маја. „Идентитет имигранта у Канади у прози Давида Албахарија и Драгомира Ивковића“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије / главни и одговорни уредник Слободан Јовановић, Год. 1, бр 2 (2009, јесен). Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2009, стр. 203-223. ISSN 1821-0686

 

Ћук, Маја. „Српска дијаспора као канадска субкултура.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије / главни и одговорни уредник Слободан Јовановић, Год. 1, бр 1 (2009, зима). Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2009, стр. 41-55. ISSN 1821-0686

 

 

Саопштења са међународног скупа штампана у целини (М33)

 

Ћук, Маја. „Улога религије и митологије у роману Антилопа и Косац“. Језик, књижевност и религија. Београд: Алфа Универзитет, 2014, стр. 7-19. ISBN 978-86-83237-93-7

 

Ćuk, Maja. ''The Blind Assassin: New Views on Mythology in Contemporary Canadian Literature,'' in Jelena Novakovic, Vesna Lopičić (edts) Canada: New Ideas for the New World Belgrade: Faculty of Philology, 2014, p. 279-288. ISBN 978-86-6153-236-8  

 

Ћук, Маја. „Развој канадског културног идентитета и мултикултуралности у роману Мачје око Маргарет Атвуд.“ У: Filologija, menadžmentiekonomija, studentskiradovi: zbornikradova. Novi Sad: Visoka škola "Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić", 2013, стр. 151-162. ISBN 978-86-7910-068-9

 

Ћук, Маја. "(Re) Connecting through Our True Stories: Immigrant Identities in Silvija Jestrović's Literary Works," in Jelena Novakovic, Slobodan Pajovic, Vladimir Gvozden (edts) (Re) Connecting through Diversity: Canadian Perspectives, Belgrade: Megatrend University = Serbian association for Canadian studies, 2011, стр.175-189. ISBN 978-86-7747-429-4

 

Саопштење са скупа националног значаја штампанпoг у целини (М63)

 

Ћук, Маја. „Стари и нови митови у делу Пенелопијада Маргарет Етвуд.“  Савремена проучавања језика и књижевности, Год. II, књига 2, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, стр. 19-30. ISBN 978-86-85991-31-8

 

Ћук, Маја. „Библијски мотиви у роману Алијас Грејс“, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, стр. 347-354.

 

 

Учешће на националним и међународним научним скуповима

 

 

14. - 16.04.2009. (Re)connecting through diversity: Canadian perspectives = Les relations dans la diversité: perspectives canadiennes, Megatrend University, Belgrade. Усмено излагање: ''(Re)Connecting through Our True Stories: Immigrant Identities in Silvija Jestrović's Literary Works.''

 

24.-25.4. 2009. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ИДЕНТИТЕТ. Филозофски факултет у Нишу. Усмено излагање: ''Очување српског културног идентитета у Канади : Чиоде Небојше Милосављевића.''

 

6.3.2010. Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: „Стари и нови митови у делу Пенелопијада Маргарет Етвуд.“

 

17.3.2012. Савремена проучавања језика и књижевности,Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: „Библијски мотиви у роману Алијас Грејс“.

 

27.-28.4.2012. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ВРЕДНОСТИ. Филозофски факултет у Нишу. Усмено излагање: ''Година потопа: преиспитивање вредности кроз библијске мотиве у прози Маргарет Етвуд.''

 

1.3.2013. Međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“ – “Multiculturalism and Contemporary Society“, u organizaciji Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije DR LAZAR VRKATIĆ“, Нови Сад. Усмено излагање: „Развој канадског културног идентитета и мултикултуралности у роману Мачје око Маргарет Атвуд.“

 

24.–25.5.2013.  Друга међународна конференција Факултета за стране језике Алфа универзитета Језик, књижевност и религија. Усмено излагање: „Улога религије и митологије у роману Антилопа и Косац“.

 

18.-20.4.2013. Canada: New Ideas for the New World 6th International conference organised by SACS and Faculty of Philology, Belgrade. Усмено излагање: ''The Blind Assassin: New Views on Mythology in Contemporary Canadian Literature.''

 

24.-25. 5. 2014. Трећа међународна научна конференција Култура у огледалу језика и књижевности, Факултет за стране језике, Београд. Усмено излагање: „Култура у огледалу 'другог таласа' феминизма: Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро.“

 

2.–4.10.2014. International conference Alice Munro and the Anatomy of the Short Story organised by Italian Association of Canadian Studies, Universita degli studi di Napoli ''L’Orientale''. Усмено излагање: ''Runaway: Munro’s Rewriting of Greek Mythology as a Socially Symbolic Act.''

 

17.–18. 4. 2015. 7th International Conference Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction organized by SACS and the Faculty of Philology. Усмено излагање: ''Social Construction of Female Identity in Alice Munro’s Too Much Happiness.'' 

 

22.-23.5.2015. Четврта међународна конференција Језик, књижевност, култура у светлу филозофије организована од стране Факултета за стране језике Алфа Универзитета. Усмено излагање: „Филозофски аспекти у роману Телесна повреда“.

 

21. 1. 2016. Иновације у настави страних језика, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: „Енглеска ренесансна књижевност у настави енглеског језика“.

 

Педагошко искуство и наставни рад

 

Дванаест година искуства у настави енглеског језика и књижевности на високошколској установи (Факултет за стране језике при Алфа БК универзитету).

 

Садашњи наставни рад (назив студијског програма, наставног предмета, година студијског програма и фонд часова)

Факултет за стране језике, Основне академске студије Англистике:

-          Британска култура и цивилизација (прва година, 45 часова)

-          Енглеска књижевност до 1700. године (друга година, 30 часова)

-          Енглески класицизам и сентиментализам (друга година, 30 часова)

-          Шекспирове драме (друга година, 30 часова)

-          Канадска књижевност и култура (трећа година, 45 часова)

-          Америчка књижевност 20. века (четврта година, 30 часова)

Факултет за стране језике, Мастер (дипломске) академске студије Англистика-Књижевност:

-          Постмодерна књижевност (први семестар, 30 часова)

-          Постколонијална књижевност (први семестар, 30 часова)

Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

Канадска књижевност и култура (изборни предмет из групе научно-стручних предмета, 3. година основних студија)

Мишљење студената о педагошком раду наставника

Према подацима из годишње студентске анкете, Алфа БК Универзитет – 4,89 (од 5)

 

Претходни наставни рад – са звањем ванредног професора (назив студијског програма, наставног предмета, година студијског програма и фонд часова)

Факултет за стране језике, Основне академске студије Англистике:

-          Британска култура и цивилизација – прва година 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 45 часова

-          Енглеска књижевност 1 – друга година, 2016/2017, 30 часова

-          Енглеска књижевност 2 – друга година, 2016/2017, 30 часова

-          Енглеска књижевност до 1700. године – друга година 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 30 часова

-          Енглески класицизам и сентиментализам - друга година 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 30 часова

-          Шекспирове драме – друга година 2018/2019, 2019/2020, 15 часова

-          Модерна англо-америчка поезија – трећа година 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 30 часова

-          Модерни британски роман – трећа година 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 30 часова

-          Енглеска књижевност 6 –  четврта година 2016/17, 2017/2018, 30 часова

Факултет за стране језике, Мастер (дипломске) академске студије Англистика-Књижевност:

-          Постмодерна књижевност (први семестар 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 30 часова)

-          Енглеска комедија у време Шекспира (други семестар 2016/2017, 2017/2018, 30 часова)

 

Претходни наставни рад – са звањем доцента (назив студијског програма, наставног предмета, година студијског програма и фонд часова)

Факултет за стране језике, Алфа универзитет, студијски програм Енглески језик и књижевност (основне студије):

-          Увод у англистику – прва година 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 15 часова

-          Енглеска књижевност 1 – друга година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова

-          Енглеска књижевност 2 – друга година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова

-          Модерна англо-америчка поезија – трећа година, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 30 часова

-          Модерни британски роман – трећа година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова

-          Модерни амерички роман – трећа година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова

-          Енглеска књижевност 5 –  четврта година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 30 часова

-          Енглеска књижевност 6 –  четврта година, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова

Факултет за стране језике, Мастер (дипломске) академске студије Англистика-Књижевност:

-          Постмодерна књижевност (први семестар, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 30 часова)

-          Енглеска комедија у време Шекспира (други семестар 2015/2016, 30 часова)

 

Претходни наставни рад – са звањем сарадника (назив студијског програма, наставног предмета, година студијског програма и фонд часова)

Факултет за стране језике, Алфа универзитет, студијски програм Енглески језик и књижевност (основне студије):

-          Енглеска књижевност 1 – друга година, 2008/2009, 2009/2010, 30 часова

-          Енглеска књижевност 2 – друга година, 2008/2009, 2009/2010, 30 часова

-          Викторијанска књижевност – друга година, 2008/2009, 2009/2010, 30 часова

 

Стручно-професионални допринос

Менторство у изради мастер радова

 

Милић Стевић Соња, „Империја и империјализам у романима Ким и Књига о џунглиРадјарда Киплинга и њихово наставно тумачење“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012.

 

Оршоља Ипач, „Двојезичност и учење страних језика.“Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012.

 

Милошевић Ана, „Теорија холокауста (Маус, Дневник Ане Франк) у плурализму методичких метода енглеског језика и књижевности“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

 

Штрбац Марко, „Могућности наставног методолошког тумачењалика дивљег детета у викторијанској књижевности (Франкенштајн, Књига о џунгли, Петар Пан). Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

 

Живић Сања, „Одлике романтизма у поезији енглеских песника Вордсворта, Шелија и Китса и њихово наставно тумачење.“ Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

 

Средојевић Милена, „Наставно тумачење феминистичких идеја у романима Вирџиније Вулф.“  Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

 

Ребић, Јасмина. „Књижевност у настави енглеског језика у основној и средњој школи“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2016.

 

Угљанин, Мирела. „Феминизам у делима Алис Манро“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2016.

 

Нина Лапчевић „Елементи постмодернизма у делима Маргарет Етвуд“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2019.

 

 

 

Учешће у комисијама за одбрану мастер радова на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета

 

Богдановић Данијела, „Едукација против рата и насиља у Шекспировим драмама на примеру Троила и Кресиде у настави“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012; ментор: Радмила Настић.

Станић Јелена, „Инклузивни приступи настави енглеског језика у основној школи – рад са даровитом децом“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012; ментор: Радмила Настић.

Петровић Петар, „Мотиви љубави и смрти у Ромеу и Јулији и њихово наставно тумачење.“ Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012; ментор: Радмила Настић.

Поповић Драгана, „Метафоре у кратким причама Хермана Мелвила“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2014; ментор: Бранкица Бојовић.

Белић Миодраг, „Метафоре у В као Вендети“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2014; ментор: Бранкица Бојовић.

Ковачевић Бранка, „Теорија љубави у прози Ернеста Хемингвеја.“ Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2017; ментор: Тијана Парезановић.

Meshenit Hajer Abdalla, „Еколошке теме у роману Свет се каже шума Урсуле Ле Гвин“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2017; ментор: Артеа Панајотовић.

Бабић Данијела, „Књижевни текст у настави енглеског језика на примеру Алисе у земљи чуда. Београд: Факултет за стране језике, 2020; ментор: Тијана Парезановић.

 

Уређивање часописа

Члан издавачког Савета часописа Речи - часопис за језик, књижевност и културу (Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике) од 2016. године.

Члан Редакције часописа Речи – часопис за језик, књижевност и културу (Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике) од 2013. до 2015. године

Чланство у организационим и научним одборима скупова

 

-          Председник Организационог одбора Девете међународне научне конференције Језик, књижевност и природа (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 25. и 26.10.2020.)

-          Председник Организационог одбора Осме међународне научне конференције Језик, књижевност и игра (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 24. и 25.05.2019.)

-          Председник Организационог одбора Седме међународне научне конференције Језик, књижевност и емоције (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 18. и 19.05.2018.)

-          Председник Организационог  Организационог одбора Шесте међународне научне конференције Језик, књижевност и технологија (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 19. и 20.05.2017.)

-          Председник Организационог одбора Пете међународне научне конференције Језик, књижевност и популарна култура (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 30.09. и 1.10.2016. године)

-          члан научног одбора на скупу Филолошки видици 1  (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, 1.11.2019. године)

-          члан уређивачког одбора зборника Српске асоцијације за канадске студије

 

Допринос академској и широј заједници

 

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета

-          Проректор за међународну сарадњу, од 2021. године.

-          Декан Факултета за стране језике, од 2016. године.

-          Члан Комисије за нострификацију диплома Алфа БК Универзитета, од 2020. године.

-          Председница комисије за еквиваленцију Факулета за стране језике, 2013/2014.

 

Учешће у комисијама за избор наставника и сарадника:

Члан бројних комисија за избор наставника и сарадника на Факултету за стране језике и АЛФА БК универзитету.

 

Учешће у наставним активностима ван студијских програма

Програм стручног усавршавања акредитован за 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. школску годину, при Заводу за унапређивање образовања и васпитања (бр. 871): „Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика“ (аутор и реализатор): https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=871&action=page%2Fcatalog%2Fview 

 

Сарадња са другим високошколским установама у земљи и иностранству

 

Предавање по позиву, као део циклуса Феминизам у Србији – теорија, истраживања, стваралаштво, у оквиру пројекта Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) на Коларчевој задужбини: „(Ре)конструкција женског идентитета у романима Маргарет Етвуд“, 29.10.2018.

 

Организатор округлог стола Јубилеји Маргарет Етвуд: тумачења, рецепција и адаптације у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду, Филозофским факултетом у Нишу, универзитетом Унион, Српском асоцијацијом за канадске студије и Амбасадом Канаде, 18. новембра 2019.

 

Чланство у стручним и научним асоцијацијама

 

-          Члан међународног удружења CEACS-a (Central European Association for Canadian Studies) 

-          Члан удружења СЕФЕМ (Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета)

 

Рецензирање чланака за научне часописе и речника:

ELTA Journal: An International and Interdisciplinary Journal of the ELT Practice and Research (ISSN 2334-9662): https://eltajournal.org.rs/elta-journal-reviewers/

Речи, Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике. ISSN 1821-0686

[sic] - часопис за књижевност, културу и књижевно превођење, Задар: Свеучилиште у Задру

Етноантрополошки проблеми, Филозофски факултет. ISSN: 0353-1589

Анали Филолошког факултета, ISSN: 0522-8468 

Belgrade English Language and Literary Studies, ISSN 1821-3138

Panajotović, Artea i Žikić, Sonja. Englesko-srpski i srpsko-engleski standardni rečnik sa gramatikom engleskog jezika. Pirot: Pi-press, 2015. ISBN 978-86-6023-332-7