Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Љубица Васић
 • вебсајтови
  факултета

Љубица Васић

Maja Cuk

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 207

имејл: ljubica.vasic@alfa.edu.rs

Љубица Васић je дипломирала 2006. године енглески језик и књижевност на Филолошко-уметничком факултету, Универзитета у Крагујевцу. На Факултету Политичких наука у Београду завршила је мастер студије 2015. године на студијском програму Политикологија стекавши академски назив мастер политиколог за међународне послове. На Филолошком факултету у Београду докторирала је 2016. године на катедри за Енглески језик и књижевност.

Од 2009. до 2012. године била је запослена у Народној скупштини Републике Србије као саветник за стручне послове. У мају 2012. године постала је народна посланица у Народној скупштини Републике Србије. Исте године именована је за шефицу сталне делегације Републике Србије у Савету Европе у Стразбуру, када је била и члан скупштинског Одбора за спољне послове и Одбора за европске интеграције. Исте године од авуста месеца обављала је послове посебне саветнице министра спољних послова Републике Србије задужена за Европу и Америку. Затим је 2013. године била именована на Влади Републике Србије за помоћницу министра спољних послова задужену за Сектор за Европску унију, када је обављала и дужност заменика председника подгрупе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику стручне групе координационог тела за процес приступања Еврпској унији. Као помоћница министра спољних послова била је задужена за израду детаљних планова са описом процеса имплементације пројеката у различитим секторским политикама; израду мапа пословања; прикупљање потребне документације; успостављање одговарајућих управљачких радњи у оквиру имплементација пројеката и спровођења операција; пружање разумног оправдања ризика на путу ка постизању циља; смањење ризика на прихватљив ниво; утврђивање начина управљања ризиком; успостављање начина контроле функционалности и ажурирање успостављеног система финансијског управљања; упознавање запослених са успостављеним системом функционисања и њиховим индивидуалним дужностима и одговорностима. Потом је од децембра 2013. године поново обављала дужност посебне саветнице министра спољних послова Републике Србије за Европу и Америку.

Од априла до децембра 2017. године предавала је енглески језик на Факултету за међународну политику и безбедност, Универзитет Унион – Никола Тесла у Београду, у звању доцента за Филолошке науке. Као доцент за научну област Политичке науке на Геоекономском факултету Мегатренд Универзитета у Београду предавала је предмете: Економска дипломатија, Теорија и пракса Економске дипломатије и Геополитика Србије. Од августа 2019. до августа 2021. године била је запослена као самостални стручно-технички сарадник у Центру за студије Азије на Филолошком факултету, Универзитета у Београду. У фебруару 2021. године изабрана је у звање ванредног професора на Универзитету Алфа БК у Београду за област Англистика. У марту 2021. године именована је за заменика главног и одговорног уредника часописа Diogen pro kultura магазин за културу, науку и образовање са седиштем у Вајтфиш Беју у Сједињеним Америчким Државама. У мају 2021. године постала је лиценцирани посредник за вансудско поравњање спорова од стране Министарства правде Републике Србије. У издању Црвене линије Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу објавила је 2018. године научну монографију Амерички поствијетнамски мушки идентитет а 2020. године је у истој едицији објавила и своју другу научну монографију Америчко политичко позориште. Током своје каријере објавила је већи број научних радова уско повезаних са областима Англистике и Политичких наука и више пута учествовала на домаћим и међународним научним конференцијама, о чему сведоче радови које је објавила. Као истраживач и предавач, чест је гост међународно признатих институција, као и многих универзитета широм света.  Њене уже области интересовања обухватају модерну америчку идеологију, књижевност и историју, као и дипломатију и међународне односе на билатералном и мултилатералном нивоу, с обзиром на радно искуство које поседује на том пољу. Годинама је гост предавач на Нортистерн Универзитету у Бостону у Сједињеним Америчким Државама.

Љубица Васић данас живи и ради у Београду.

Научни радови:

 

 1. Љубица Васић. „Херменеутички приступ поимању времена у роману Госпођа Даловеј Вирдзиније Вулф“. 2009. Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са Првог научног скупа младих филолога, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, стр. 37-45 45 (ISBN 978-86-85991-17-2)
 2. Љубица Васић. „Мит и лудило у драми Сема Шепарда Покопано дете“. Часопис Наслеђе, год. 6, бр. 14/2, Крагујевац, 2009. Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, стр. 63-70 (ISSN 1820 – 1768)
 3. Ljubica Vasić. “Transformation of Mythical Codes in Buried Child a Play by Sam Shepard”. 2010. Zbornik radova sa međunarodne konferencije “Language, Literature and Cultural Policies – from Evolution to Involution”, Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, Year XI, No. 2. Department of British and American Studies. pp. 263-269  (ISSN 14544415)
 4. Љубица Васић. „Идеологија и мит у драми Проклетство изгладнеле класе Сема Шепарда“. 2011 Зборник радова са међународне конференције - Научна и духовна утемељеност друштвених реформи“. Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику; (главни уредник Младенко Саџак). – Бања Лука: Филозофски факултет: Филолошки факултет. (Бања Лука:Арт Принт). -145 стр. 111-117 (ISBN 978-99955-59-14-4)
 5. Љубица Васић. „Појам идентитета у драми Прави Запад Сема Шепарда“. 2010. Зборник радова са Другог научног скупа младих филолога „Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу. стр. 91-96. (ISBN 978-86-85991-31-8)
 6. Љубица М. Васић. „Theatrical Response to the Vietnam War – Construction of Masculinity in the post-Vietnam America“. 2017. Крагујевац. Филолошко-уметнички факултет. Универзитет у Крагујевцу, Међународни пројекат 178018: “Друштвене науке и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, под покровитељством Министарства просвете, образовања и технолошког развоја Републике Србије, стр. 367 – 383 (ISBN 978-86-80796-13-0)
 7. Ljubica Vasić.“Challenges of the Globalization Process and its Impact on the Modern Economy”, 2018. “The Process of Globalization and its Impact on the Modern Economy”.  Economic and Social Development 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varaždin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with Megatrend University, Serbia University North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat. str. 45-53. (ISSN: 1849 – 7543)
 8. Ljubica Vasić. “The Impact of Relations between the United States of America and the Russian Federation on Serbia’s EU Accession”. Belgrade. Megatrend Review, Megatrend University. pp. 147-151 (ISSN 2560-3329. ISSN 1820-4570. ISSN  1820-3159)
 9. Ljubica Vasić and Jelena Lopičić Jančić. “Foreign Medical Missions in Serbia in the First World War”. 2019. Belgrade. Megatrend Review, Megatrend University, pp. 15-31 (ISSN 1820-3159)
 10. Љубица Васић. „Културно наслеђе Србије као елемент дипломатије“. Београд. Међународна политика; Институт за међународну политику и привреду. БР. 1175/Јул-Септембар 2019, стр. 77-56 (ISSN 0543-3657)     
 11. У априлу 2021. прихваћен рад за објављивање, уз приложен сертификат, под насловом „Идентитетски аспекти културолошког суверенитета у модернизацији Далеког Истока“, часопис Наслеђе, ФИЛУМ, Крагујевац (М24).
 12. У јуну 2021. прихваћен рад за објављивање под насловом „Genocide against Jews in Serbia 1941-1945“ у Зборнику радова са XV Међународног научног скупа Српски језик, Књижевност, Уметност. Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу у сарадњи са проф. др. Јеленом Лопичић Јанчић.

 

Научне монографије:

 1. Љубица Васић. Амерички поствијетнамски мушки идентитет. Крагујевац: ФИЛУМ/Филолошко-уметнички факултет, 2018. (Београд: Донат граф.), 125 стр. (Библиотека Црвена Линија. Колекција Теорија, књижевност, култура) (ISBN 978-86-80796-28-4)
 2. Љубица Васић, Америчко политичко позориште, Крагујевац: ФИЛУМ/Филолошко-уметнички факултет, 2020. (Београд: Донат граф.), 182 стр. (Библиотека Црвена Линија. Колекција Теорија, књижевност, култура) (ISBN 978-86-80796-60-4)

 

Публицистички радови:

 1. Љубица Васић. „Гласна тишина“. Нови магазин. бр. 406. 2019. Beograd. str. 57-61
 2. Љубица Васић. „Историја као мит“. Нови магазин. бр.437. 2019. Београд. стр. 56-61
 3. Љубица Васић. „Значај геостратешког положаја Србије и спољнополитички изазови“ Први и други део. Јануар 2021. Београд. www.nacionalist.rs
 4. Ljubica Vasić. „Kulturni identiteti kao instrumenti rešavanja konflikata/Konflikti – kako bez njih, ali i sa njima“. Mart 2021. Sarajevo, BiH. Časopis Diogen pro kultura.
 5. Љубица Васић. „Израелско-палестински конфликт – Генеза и улога међународних фактора“. Јул 2021. Београд. Савет за стратешку политику.
 6. Љубица Васић, “Прагматичан приступ диврзификацији партнера у међународној арени”. Септембар 2021. Савет за стратешку политику.

 

Домаћи и међународни скупови:

 1. Ljubica Vasić. “Transformation of Mythical Codes in Buried Child a play by Sam Shepard”, Annals of the University of Craiova, Romania, Series: Philology, English, Year XI, No. 2, 2010, Department of British and American Studies.
 2. Љубица Васић, „Херменеутички приступ поимању времена у роману Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф“. 2009. Крагујевац. Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са Првог научног скупа младих филолога, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу.
 3. Љубица Васић, „Идеологија и мит у драми Сема Шепарда Проклетство изгладнеле класе“. 2011. Научна и духовна утемељеност друштвених реформи, Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику; (главни уредник Младенко Саџак). Бања Лука: Филозофски факултет: Филолошки факултет
 4. Љубица Васић. „Конструкција идентитета и дискурс идеологије у роману Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф“. 2012. Зборник радова са Међународне научне конференције Psychological Research Today: Language, Literature, Culture. Филолошки факултета, Универзитета у Београду.
 5. Љубица Васић. „Конструкција идентитета и дискурс идеологије у роману Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф“. 2013. Београд. ПАРАДИГМЕ, утицаји, рецепција/уредници Зоран Пауновић и Биљана Дојчиновић: Филолошки факултет, 2013 (Београд: Белпак), 523 стр. (Едиција Филолошка истраживања данас; том 4)
 6. Љубица Васић. „Културно наслеђе Србије као елемент дипломатије“. 2017. Београд. XIII Научна конференција “Културолошко и историјско наслеђе Србије у свету”. Међународна политика. Институт за међународну политику и привреду.
 7. Ljubica Vasić. “The Process of Globalization and its Impact on the Modern Economy”. 2018. Economic and Social Development. 30th International Scientific Conference. Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with Megatrend University, Serbia University North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat
 8. Ljubica Vasić and Pero Petrović, “The Specificity of the Development of Cultural Tourism”. 2018. Belgrade. International Conference SITCON 2018 Culture. Heritage and Tourism Development. Singidunum University.
 9. Љубица Васић и Јелена Лопичић Јанчић. „Genocide against Jews in Serbia in 1941-1945“. 2020. Крагујевац. 30-31. октобар. XV Међународни научни скуп Српски језик,Књижевност, Уметност.
 10. Љубица Васић. „Појам времена као инструмент тумачења идентитета као идеолошког конструкта у драмама Дејвида Рејба“. 24-25. септембар 2021. Београд. Универзитет Алфа БК. Факултет за стране језике.
 11. Љубица Васић. „The Role of Ideology in the Construction of Masculinity and in the Search of one’s Identity in the Literary Discourse after the Vietnam War as presented in the “Vietnam Plays”: The Basic Training of Pavlo Hummel and Sticks and Bones written by the American playwright David Rabe and in the novel Fortress written by Mesa Selimovic”. 1-2. октобар 2021. Прва Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за Англистику Књижевне и културне интерференције између књижевности на српском и и на енглеском језику. Филолошки факултет, Универзитет у Београду.

 

Национална и међународна предавања:

 1. На позив Центра за трансатлантске односе, Универзитета Џонс Хопкинс у Вашингтону одржала предавање на тему “Challenges of Serbia on its Path Towards the EU”. Novembar 2012. Johns Hopkins SAIS, Washington DC.
 2. У марту 2013. одржала предавање на Факултету политичких наука, Универзитета у Варшави на тему “Challenges of Serbia on its Path to the EU”, Варшава. Република Пољска
 3. У мају 2013. на позив Института Вудроу Вилсон одржала предавање на тему „Serbia on its Path to EU“, у организацији Министарства спољних послова Републике Србије и Института Вудроу Вилсон. Вашингтон. САД.
 4. У мају 2013. учествовала на међународној конференцији у Даблину “EU Enlargement and the Western Balkans – 10 Years After Thessaloniki".
 5. У јуну 2013. одржала предавање на Институту на међународну политику и привреду у Београду на тему “ЕУ интеграције: Изазови и изгледи за м западног Балкана”, у организацији Института за међународну политику и привреду и Фондације Hans Zeidel, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства спољних послова Републике Србије. На овој међународној конференцији учешће су узели представници образовних и научних институција из Србије, Црне Горе, Републике Српске, Македоније, Аустрије, Луксембурга и Словачке.
 6. У августу 2013. одржала предавање на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије на тему “Спољна и европска политика Републике Србије” за студенте Нортистерн Универзитета  из Бостона, САД, студенте Војне академије Нигерије и представнике Организације српских студената из дијаспоре, у организацији Министарства спољних послова Републике Србије.
 7. На позив Факултета политичких наука, Универзитета у Варшави, одржала предавање на тему “Challenges of Serbia on its Path to EU”. Март 2013. године.
 8. 2014. године учествовала на међународној конференцији у Бакуу, Република Азербејџан, у сарадњи са Међународном НАТО школом у Бакуу и Министарством спољних послова Републике Азербејџан са темом “EU Enlargement and Serbia’s Foreign Policy Challenges“. Рад је објављен у часопису World of Diplomacy. 37/2014. Journal of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic Azerbaijan.
 9. У новембру 2017. године одржала предавање на Факултету за пословне студије, право и безбедност, Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду на тему „Дипломатска пракса“.
 10. У фебруару 2018. одржала предавање на тему “The Impact of Relations between the United States of America and Russian Federation on Serbia’s EU Accession” на Геоекономском факултету Мегатренд Универзитета.
 11. У новембру 2019. представила је своју монографију Амерички поствијетнамски мушки идентитет у Коларчевој задужбини. Говорници/представљачи монографије: проф. др и dr Honoris Causa Сабахудин Хаџиалић, проф. др Зоран Пауновић, Филолошки факултет у Београду (дописни члан Српске академије наука и уметности), проф. др Иво Висковић, Факултет Политичких Наука, бивши амбасадор Републике Србије у Берлину, проф. др Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.

Projekti:

 1. Ekspert na međunarodnom projektu 178018: “Social Sciences and Contemporary Serbian Literature and Culture: National, Regional, European and Global Frame, under the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia”.