Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Гордана Будимир Нинковић
  • вебсајтови
    факултета

Гордана Будимир Нинковић

GBN

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 209

имејл: budimirninkovic@yahoo.com

 

БИОГРАФИЈА

Прoф. др Гoрдaнa Будимир Нинкoвић je рeдoвни  прoфeсoр нa Фaкултeту пeдaгoшких нaукa Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу, Jaгoдинa. Прeдaje вишe пeдaгoшких прeдмeтa мeђу кojимa су Увoд у пeдaгoгиjу, Шкoлскa и пoрoдичнa пeдaгoгиja, Пeдaгoгиja слoбoднoг врeмeнa, Пeдaгoшкa кoмуникoлoгиja и Пeдaгoшкa фeнoмeнoлoгиja . Oбjaвилa je вишe дeсeтинa књигa и нaучних рaдoвa у дoмaћим и стрaним чaсoписимa из oблaсти oпштe пeдaгoгиje, пoрoдичнe пeдaгoгиje, вaспитaњa у слoбoднoм врeмeну, oбрaзoвaњa дaрoвитих,  сaрaдњe пoрoдицe, шкoлe и прeдшкoлскe устaнoвe, цeлoживoтнoг учeњa и мoрaлнoг вaспитaњa. Учeствуje у нeкoликo дoмaћих и стрaних нaучних и рaзвojних прojeкaтa.  Укључeнa je у рeaлизaциjу брojних нaучнo-истрaживaчких aктивнoсти  нa унaпрeђeњу пeдaгoшкe тeoриje и прaксe у зeмљи и инoстрaнству.  

BIBLIOGRAFIJA

 

Prof. dr Gordana Budimir-Ninković

 

MONOGRAFIJE, MONOGRAFSKE STUDIJE, TEMATSKI ZBORNICI, LESKIKOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE MEĐUNARODNOG ZNAČAJA – (M 10)

 

Budimir-Ninković, G. (2006). Značaj komunikacije i individualizacije u organizovanju slobodnog vremena darovitih učenika u produženom/celodnevnom boravku, Zbornik br.12 Viša škola za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“Vršac, str.275-283,  ISBN 86-73-72-066-4 , ISSN1820-1911, UDK:371.95 M14
Budimir-Ninković, G. (2007).  Daroviti učenici u savremenoj osnovnoj školi, Zbornik 13.  urednik Grozdanka Gojkov, Međunarodni naučni  skup „Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, str. 446 – 455  UDK: 371. 95, 159.928 (082),  ISSN: 1182–1911 ISBN 978-86-7372-080-7 COBISS.SR-ID 227563015 M14
Budimir – Ninković, G. (2008). Od moralnih vrijednosti u školi i izvan nje k društvu znanja, u Cindrić Mijo, Domović Vlatka i Matijević Milan (eds.): Pedagogy and the knowledge society (Pedagogija i društvo znanja), volume 1, (67 – 76), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN: 978 -953 – 7210 – 12 – 0, CIP zapis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 683497 M14
Budimir-Ninković, G. (2008). Saradnja porodice i škole u cilju motivacije darovitih učenika. Zbornik 14, urednik Grozdanka Gojkov, Međunarodni naučni  skup „Porodica kao faktor podsticanja darovitosti,“, 14. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ Vršac, str. 482– 491. UDK: 371. 95, ISSN 1820–1911. ISBN 978-86-7372-103-3  COBISS.SR-ID 236495367 M14
Kopas – Vukašinović, E., Budimir – Ninković  G. (2009).  Social communication within the family – The way toward violence or constructive solution of the problems in school (Socijalna komunikacija u porodici – put do nasilja ili konstruktivnog rešavanja problema u školi); u Kadum, V. (ur.): Monografija – međunarodni znanstveni skup Škola po mjeri (461-472). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medulin 24-25 travnja. Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja. ISBN 978-953-7498-24-5, UDK 37.02(063) - COBISS – ID 121218049 M14
Kopas-Vukašinović E., Budimir-Ninković G. (2009).  Kreativni potencijali djeteta na putu od predškolske ustanove do škole, , Zbornik radova sa 3.Internacional Conference on Advanced and Systematic and Research (Curriculums of early and compulsory education) Kurikulumi ranog obrazovanja i obveznog obrazovanja, Zadar, 12-14. novembar 2009, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, R.Hrvatska, ECNSI-2009. str.247-260, ISBN 978-953-72-10-24-3 M14
Budimir-Ninković, G., Knežević M. (2009). Obrazovanje darovitih za određenu društvenu elitu, Zbornik 15. urednik Grozdanka Gojkov, Međunarodni naučni  skup Daroviti i društvena elita. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 159.928 (082) 316.344.42 (082) UDK: 371.95 ISBN 978-86-7372-114-9,15,  str. 384-395, ISSN 1820-1911 ISBN 978-86-7372-114-9, COBISS.SR-ID 245821703 M14
Ninković A., Budimir-Ninković, G.  (2011). Daroviti u procesima globalizacije – filozofsko-pedagoški aspekt, Zbornik 16. urednik Grozdanka Gojkov, Međunarodni naučni  skup Daroviti u procesu globalizacije  Viša škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov“ Vršac. Univeritatea de west “Aurel Viacu”, Arad, Romania, str. 515 – 522. UDK 371.95 ISBN 978-86-7372-131—6, 16 (2011), 159.928:316.32 (082) COBISS.SR-ID 263966727 M14
Budimir-Ninković, G. Ninković A. (2012). Stilovi života i moralnost darovitih – filozofski i pedagoški aspekti, Zbornik 17.  urednik Grozdanka Gojkov, Međunarodni naučni  skup Darovitost i moralnost, Vršac, 1. juli 2011. Izdavači: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac, Univeritatea de west “Aurel Viacu”, Arad, Romania, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ Pedagoški fakultet Bitola Makedonija. REVIVIS str. 627-647 UDK 371. 95 ISSN 1820-1911 ISBN 978-68-7372-148-4,17(2012), COBISS.SR-ID 270699527 M14

 

 

RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA – (M 20)

 

Milovanović R., Budimir-Ninković, G. (2012). Qualty of Family Interactions and Mental Development of Preschool Children, HealthMED, Sarajevo. Vol. 6 No. 10 2012. (ISSN 1840-2291) M23
Budimir-Ninković, G., Stevanović, N. (2012). Students’ Vision of Moralty Crisis, Croatian Journal of Education-Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Zagreb: Učiteljski fakultet. (prihvaćen za objavljivanje sa potvrdom) M23
Budimir-Ninković, G., Sučević, V. (2013). Structure of a new curriculum functioning as part of the european concept of high quality elementary education.  Didactica  Slovenica.  Ljubljana.  (prihvaćen za objavljivanje sa potvrdom) M23
Bošković, M., Alibabić, Š., Budimir- Ninković, G., (2012). Obrazovni i bezbednosni rizici masmedijskog plasiranja šokantnih informacija,  Andragoške   studije, br. 2, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Beograd, str.125-140 (ISSN 0354-54159) M24

 

 

 

ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA – (M 30)

 

Budimir-Ninković, G. (2005). Nastavnik i savremena obrazovna tehnologija, Zbornik Tehnologija, obrazovanje informatika 3, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad, str.100-105, ISBN 86-7447-056-4 M33
Budimir-Ninković, G. (2005). Uloga i zadaci vaspitno-obrazovnih organizacija u zaštiti i unapređivanju životne sredine, Zbornik radova „Čovek i radna sredina“,Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja, Univerzitet u Nišu Fakultet zaštite na radu, Niš, (Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem) 2005.str. 489-494 ISBN 86-80261-55-6   UDK: 37.033:502/504 (4) (082) 371.3:502/504 (4) (082) M33
Budimir-Ninković, G. (2006). Komunikaciona kompetentnost učitelja u interakciji sa učenicima, Zbornik radova Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet u Jagodini, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. str.269-276, ISBN 978-867604-035-3,   UDK: 37.018.2    37.064.2 COBISS.SR-ID 140047628. M33

Budimir-Ninković, G. (2007). Savremena obrazovna tehnologija i funkcije nastavnika, Zbornik radova Tehnologija, informatika, obrazovanje, br. 4, str. 120-126, urednici Mirčeta Danilović i Slobodan Popov, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd; Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad; Prirodno Matematički fakultet Novi Sad. ISBN 978-86-908273-4-3

 

 

 

M33
Budimir-Ninković, G. (2008). Uloga učitelja u moralnom vaspitanju, Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Etička dimenzija obrazovanja urednik Ružica Petrović, Pedagoški fakultet Jagodina, str. 163–170 UDK 37.018.2 37.064. 2 37.034. ISBN 978-86-7604-052--0 COBISS.SR-ID 1524500600 M33
Ninković A., Budimir–Ninković. G. (2008). Nauka i moral –filozofsko-pedagoški aspekt, Zbornik Učinkovito djelovanje put u vrijeme znanja, Institut cjeloživotnog učenja i novih obrazovnih tehnologija Varaždin, str. 66-69, ISSN 1846-7539 M33
Budimir – Ninković, G. (2009). Vrijednosne orijentacije mladih u obitelji, Zbornik Utjecaj znanja na ljudske vrijednosti, Institut cjeloživotnog učenja i novih obrazovnih tehnologija, Drugi međunarodni simpozij Učinkovito djelovanje put u vrijeme znanja, Urednik Igor Kos, Varaždin, str. 19-22,  ISSN 1846-7539 M33
Budimir-Ninković, G. (2009). Stručno usavršavanje nastavnika, Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja: 5, međunarodni simpozijum, Deo 1, priredili Mirčeta Danilović, Slobodan Popov – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike: Prirodno matematički fakultet: Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, Čačak, Tehnički fakultet. str. 448 -454. ISBN 978-86-7447-083 -1 (IPI) COBISS.SR-ID 243356167 M33
Budimir – Ninković, G. (2010). The role of school in educating young people on multiculturalism, (2010). Zbornik The proceedings of the international symposium on “Multiculturalism in Education”, Suleyman Demirel University, Trakya University, urednik prof. dr Hilmi Ibar i assoc. prof. dr Husein Gul, Isparta, Turska, str. 13 – 24. ISBN 978-9944-425-39-7 M33
Budimir–Ninković, G. (2010). Savremene vrednosne orijentacije mladih. Banjalučki novembarski susreti „Kultura i obrazovanje- determinante društvenoga progresa (dostignuća, problemi, perspektive), Filozofski fakultet Banjaluka. Zbornik sa naučnog skupa, glavni urednik: Drago Branković. str. 393-412 UDK 37.01(082) ISBN 978-99955-59-22-9 M33
Budimir–Ninković, G. (2011). Edukacija nastavnika za organizovanje slobodnog vremena učenika, Zbornik radsova – treći međunarodni naučno – stručni skup «Edukacija nastavnika za budućnost», Urednik Muhamed Arnaut Pedagoški fakultet, Zenica. str. 1043-1050. UDK 378 01(063) (082) ISBN 978-99-58-615-25-2 M33
Budimir-Ninković, G. Janković, A. & Stevanović, N. (2015). Stručno usavršavanje učitelja u funkciji razvoja nedostajućih profesionalnih kompetencija i cjeloživotnog učenja. U Opić, Siniša & Matijević, Milan (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja: IV. simpozij: Nastava i škola za net -generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Zagreb: Učiteljski fakultet.  Str. 302-313. M33
Budimir-Ninković, G.,  Janković, A., Stevanović, N. (2016).  Razvoj istraživanja informacijsko komunikacijskih tehnologija u službi cjeloživotnog učenja, Pedagogija, obrazovanje i nastava, Fakultet prirodoslovnih i matematičkih znanosti Sveučilišta u Mostaru,  pp. 215 - 215 BiH, 21. - 22. Oct, 2016.  M33
Budimir-Ninković, G. , Janković,  A., Stevanović. N. (2017). Sredinski činioci školskog neuspeha i strategije njegovog prevazilaženja, Zbornik radova sa naučnog skupa: „Banjalućki novembarski susreti 2016 - Istraživanja u psihologiji, izazovi vaspitanja i obrazovanja u teoriji i praksi, pp. 229 - 252, 18. - 19. Nov, 2017 M33

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALNE MONOGRAFIJE, TEMATSKI ZBORNICI, LEKSIKOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE NACIONALNOG ZNAČAJA; NAUČNI PREVODI I KRITIČKA IZDANJA GRAĐE, BIBLIOGRAFSKE PUBLIKACIJE -  (M 40)

 

Budimir-Ninković, G. (2004) Vrednosne orijentacije mladih i odraslih, Učiteljski fakultet Jagodina, 2004.  str. 1 – 234. ISBN 86-7604-013-3 UDK 316.648-057.874  316.648-053.8 COBISS.SR – ID 113112588  M42
Budimir-Ninković, G. (2007). Partnerske relacije porodice i škole u cilju prevencije nasilja, Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet Novi Sad, dvobroj 20-21, 2006/2007, str. 154 – 161. UDS:37-064:316.624 YU ISSN 1450-782X  M42
Budimir-Ninković, G. (2012) Stilovi života i vrednosti roditelja i dece, Pedagoški fakultet u Jagodini, 2012, str. 1-159. ISBN 978-86-7604-084-1 –UDK 316.728  37.018.1  316.752 COBISS.SR-ID 191449868 M42
Budimir-Ninković, G. (2011). Doživotno učenje: određenja i tendencije. Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, zbornik radova/knjiga 1. Urednik Olivera Gajić „Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda: odabrani teorijsko – metodološki koncepti“, str. 379 – 390. Filozofski fakultet, Novi Sad, UDK 377.4 ISBN 978-86-6065-093-3 COBISS.SR-ID 2685551431 M44
Budimir-Ninković, G. (2011). Interkulturalne kompetencije učitelja. Učitelj u balkanskim kulturama - Tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Međunarodni naučni skup, Izdavač prof. dr Stana Smiljković, urednik: prof. dr Sunčica Denić, str. 479-492. 373 (497)(082) 371.12(479.11):929(082) ISBN 978-86-82695-82-0 COBISS.SR-ID 186201100 M45

 

 

 

 

ČASOPISI NACIONALNOG ZNAČAJA – (M 50)

 

Budimir – Ninković, G. Vaspitna funkcija savremene porodice, (2008). Radovi Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 10, knjiga 2, 2008, str. 45-56, ISSN 1512-5859,  UDK: 37017 M51
Budimir-Ninković, G. (2008). Studentska vizija budućnosti, Nastava i vaspitanje br. 3/2008. Beograd, str. 416 – 425. UDK: 371.13, ISSN: 05447-3330. COBISS.SR-ID 6026754. M51
Kopas – Vukašinović, E. Budimir – Ninković, G. (2009). Formiranje ekološke svesti i razvoj ekološke kulture dece predškolskog i školskog uzrasta, Radovi Filozofskog fakulteta u Istočnom sarajevu br. 11. str. 239-247, ISSN 15125859,  UDK:37.033:504-053.4/5 (M51, 3 poena) M51
Budimir-Ninković, G. (2008). Potrebe i mogućnosti istraživanja  vrednosnih orijentacija učenika osnovne škole, Inovacije u nastavi Beograd, br. 2/2008. str.21-28, ISSN 035-2334  UDK: 316.648-057.874:159.9 M52
Budimir-Ninković, G. (2005). Pedagoško-andragoški potencijali vrednosnih orijentacija mladih i odraslih, zbornik Društveno-humanističkih nauka, Književna zadruga, Banjaluka, br. 7-8/2005. str. 287-300. UDK:37.013.83  ISSN-1451-2351 M53
Budimir-Ninković, G. (2007)  Saradnja porodice i škole  u cilju prevencije neprilagođenog ponašanja učenika, Uzdanica, Pedagoški fakultet, Jagodina, br.2./2007. str.83-89, ISSN 1451-673X, UDK: 316.624-057.874  37.018.2   159.923.5-057.874 M53
Budimir-Ninković, G. (2008).  Uloga vežbaonica u praktičnom osposobljavanju budućih učitelja, Uzdanica, Pedagoški fakultet Jagodina, br.2. str.119-127, ISSN 1451-673X, UDK: 371.624;  371.133 M53
Budimir-Ninković, G. (2008). Vaspitni problemi u savremenoj porodici, Norma, Pedagoški fakultet Sombor br. 1-2/2008. str.37-45, YUISSN 0353-7129,   UDK:  37.018.1 M53
Budimir-Ninković, G.Sučević, V., Stevanović N. (2012) Primena interneta u Obrazovanju i informacionom društvu. Beograd: Srpska akademija obrazovanja. str. 231-248.  ISSN 1820 – 5461 COBISS.SR-ID 140963340 M53
Ignjatović, A. , Budimir-Ninković, G.,  Stevanović  N. (2017).  Hand grip strength in 12 years old children in Serbia – changes over 50 years, Biznis i sport, Fakultet za sport Beograd, vol. 3, no. 1, pp. 77 - 80, issn: 2335-0539, udc: 796.012.11-057.874(497.11), Feb, 2017. M52
Budimir-Ninković, G. Janković, A., Stevanović, N. (2016). Educational nature activities of primary school pupils in leisure time, International Journal of Education - Teacher.  "St. Kliment Ohridski" Faculty of Education -Bitola, Vol 12, Oct 2016,  pp: 16-27. M52
Milovanović, R., Budimir-Ninković, G., Janković, A. (2015). Efekti socijalizacije i usamljenost u adolescenciji. Radovi Filozofskog fakulteta, broj 17.  Univerzitet u istočnom Sarajevu, Pale. Str. 147-153. M52

 

 

 

ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA – (M 60)

 

Budimir-Ninković, G. (2005). Uloga i zadaci vaspitno-obrazovnih organizacija u zaštiti i unapređivanju životne sredine, Zbornik radova Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja, Niš: Fakultet zaštite na radu, str. 489-494. ISBN 86-80261-55-6  COBISS.SR-ID 125985036 M63
Budimir-Ninković, G. (2006). Slobodno vreme učenika u produženom-celodnevnom boravku, Zbornik  Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi, urednik Prof. dr Prvoslav Janković, Sombor: Pedagoški fakultet, str. 226 – 232. UDK 373.3.018.54(063) (082) ISBN 86-83097-61-7 M63
Budimir-Ninković, G. (2008).  Prevencija pušenja u osnovnoj školi, Zbornik radova naučno-stručne konferencije Zdravstveno vaspitanje u savremenoj osnovnoj školi, Urednik Stojan Berber Pedagoški fakultet Sombor i Zavod za javno zdravlje Sombor, str.-265-271, ISBN 978-86-83097-68-5 M63
Budimir-Ninković, G. (2009). Vaspitno – obrazovna funkcija savremene škole, Zbornik radova sa naučnog skupa urednik Potkonjak N. „Buduća škola“, Srpska akademija obrazovanja, Beograd, str. 358-367. UDK 37.012. ISBN 978-86-907495-3-9   (M63, 1 poen) M63
Budimir-Ninković, G. (2009). Saradnja porodice i škole u prevenciji nasilja učenika, Zbornik  Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Univerzitet u Nišu,Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, str. 291-300,  ISBN  978-86-73-79-179-1 M63
- Ninković, A., Budimir-Ninković, G., Bojić, M., Bojić, J. (2009) Savremeno obrazovanje i moral, zbornik radova knjiga 6, Bezbednost u postmodernom ambijentu. urednik Slobodan Nešković, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd, str. 303-314 ,  ISBN  978-86-85985-06-5 COBISS.SR-ID 171893772 M63
Ninković, A., Budimir-Ninković, G., Bojić, M., Bojić, J. (2010) Opredeljenost Srbije za evropske integracije, Bezbednost u postmodernom ambijentu. urednik Slobodan Nešković, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd, str. 249-262 ,  ISBN  978-86-85985-11-9 M63
- Budimir-Ninković, G.(2010). Mentorski rad u vežbaonicama za osposobljavanje budućih učitelja. zbornik Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, Pedagoški fakultet u Jagodini, godine, str. 95-102.   ISBN  978-86-7604-077-3  UDK 371.213.3 (497.11) 371.38:37-057.875 M63
- Budimir-Ninković, (2010). Socijalna komunikacija učenika neprilagođenog ponašanja u slobodnom vremenu. Knjga sažetaka znastveno stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“. Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. 10. april 2010. Bosna i Hercegovina. str. 65. UDK 364.624.4-053.6(497.)(063)(082)(048.)ISBN 978-9958-697-14-2 COBISS.BH-ID 179225382 M63
Budimir Ninković, G. (2012).Uticaj tradicije na vaspitno-obrazovnu funkciju škole. Zbornik radova sa naučnog skupa: Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanjetradicija i savremenost. urednik Vesna Trifunović.  Fakultet pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu. Knjiga 2, str. 35 - 41. UDK: 37.1, 37.018.2, 37.39,  ISBN 978-86-7604-087-2. M63
Budimir Ninković, G. (2012). Pedagoški aspekti održivog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa: Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi. urednik Olivera Gajić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,  knjiga 2, str. 207-208. UDK 37.03:504.06 ISBN 978-86-6065-134-3. M63
Budimir – Ninković, G. Stojanović, B., Stevanović, N. (2014). Pedagoški aspekti rekreativnih aktivnosti učenika osnovne škole u slobodnom vremenu, Zbornik radova sa konferencije Fizička kultura i moderno društvo, 15-16.06.2013. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina. str. 397-412 M63
Budimir-Ninković, G., Janković A. (2014).  Ekspanzija informatičkih tehnologija Zbornik radova Tehnologija informatika i obrazovanje, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive, Filozofski fakultet Banja Luka, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad,  pp. 209 - 228, issn: 978-99955-95, udc: 371:004(082). M63
Budimir-Ninković,  G. Ninković A. (2014). Vaspitanje i vrline Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „200 godine srpske preparandije u Sentandreji i Somboru, Pedagoški fakultet u Somboru,  pp. 81 - 94, issn: 978-86-6095-025-5. M63
Budimir-Ninković,  G. , Milovanović R.,  Janković A. (2015). Vaspitni stil roditelja i mentalno zdravlje adolescenata, Tematski zbornik: Šesta međunarodna naučna-stručna konferenciju „ Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, vol. , no. , pp. 180 - 188, issn: 1986-9886. M63
Budimir-Ninković, G. Janković, A. (2016). Uloga nastavnika u podsticanju razvoja darovitih učenika. Zbornik: Daroviti i didaktička kultura, Vršac – Arad, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače , Mihajlo Palov“ – Vršac. Univerzitet „Aurel Vlaiku“, Arad, Rumunija. Str 81-88. M63
Budimir-Ninković, G., Milošević, S. (2017). Savremeni koncept pružanja podrške deci sa smetnjama i teškožama u razvoju na relaciji između redovne i specijalne škole.  Naučna konferencija: „Društvene devijacije- anomalija društva i posledice“ Centar modernih znanja, Banja Luka. Str. 185 - 192. M63
Budimir-Ninković, G.,  Stevanović, N.  (2017). Stilovi učenja darovitih - pedagoška činjenica ili mit?, 23. Okrugli sto o darovitima, Darovitost i kreativni pristupi učenju, 23rd Round on Giftedness, Giftedness and creative approaches to learning, Viša škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihajlo Palov", Vršac, pp. 36 - 37, isbn: 978-86-7372-245-0, Vršac, 23. Jun, 2017 M64
Sučević, V., Budimir-Ninković, G., Janković, A. (2017). Професионалне компетенције васпитача и учитеља значајне за инклузивно образовање. Zbornik: Kompetencije vaspitača i društvo znanja, Četvrta međunarodna naučno-stručna konferencija – Metodički dani. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Kininda, 30.05.2015. str. 161 – 170. ISBN 978-86-85625-22-0 COBISS.SR-ID 320609543 M63