Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Андријана Ђордан
 • вебсајтови
  факултета

Андријана Ђордан

ADJ

ДОЦЕНТ

Кабинет: 201

имејл: andrijana.djordan@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

Андријана Ђордан је дипломирала шпански језик и хиспанске књижевности на Катедри за иберијске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду 2009. године. На истом факултету 2016. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Језичка политика и терминологија у професионалним доменима језичке употребе у стандардном шпанском и српском језику“.

 

Активна је у научном издаваштву – у часопису Речи – часопис за језик, књижевност и културу (издање Факултета за стране језике Алфа БК универзитета) прво је била секретар Редакције, затим оперативни уредник, а од 2016. године и један од два главна и одговорна уредника часописа. Као рецензент више пута је сарађивала са часописом [sic] – a journal of literature, culture and literary translation, (издање Свеучилишта у Задру), а рецензирала је радове за Зборник радова са Пете међународне конференције Факултета за стране језике: Језик, књижевност и популарна култура (уреднице: др Тијана Парезановић, др Валентина Будинчић, Мс Даница Карић; издавач: Алфа БК универзитет, Београд: 2017).

Од 2012. године учествује у раду Организационог и Програмског одбора годишње међународне конференције на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета.

Учествовала је у раду на QUALIROM (Quality Education in Romani for Europe) пројекту Европске комисије (целоживотно учење, К-2 језици, број пројекта: 511678-LPP-1-2010-1-AT-KA2-KA2MP, http://www.uni-graz.at/wsna/qualirom; трајање пројекта: 2010-2013)

Као преводилац пројектне документације и консекутивни и симултани преводилац радних састанака учествовала је на више пројеката Универзитета у Београду и Владе Републике Србије из области образовања и правосуђа.

Члан је Удружења професора шпанског језика Србије, Светске мреже хиспаниста (Red Mundial de Hispanistas), као и Научне мреже Црне Горе.

Од 2009. до 2012. године радила је као сарадник докторанд на Катедри за иберијске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду. Од јула 2010. године запослена је на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду, најпре као асистент, а од 2016. године као доцент.

Учествовала је на више научних и стручних скупова у земљи и иностранству, похађала бројне стручне семинаре и радионице и објавила више научних и стручних радова. Тренутне области њеног научног интересовања су терминологија струке, језичка политика и планирање и дидактика шпанског и страних језика уопште у дигиталном добу.

БИБЛИОГРАФИЈА

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

 

 1. Филиповић, Ј., Ђордан А. (2018). Терминолошка политика и планирање у Србији: интердисциплинарни приступ. Српски језик – студије српске и словенске, XXIII. Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Филолошки факултет Београд, Филолошки факултет Никшић, Филолошки факултет Бања Лука и Филолошки Факултет Српско Сарајево, 583 - (ISSN 0354-9259, категорија M24)
 2. Đordan, A. (2017). Approaching the EU: Terminology and Translation Digital Resources. Professional Communication and Translation Studies, Vol 10. Timisoara: Department of Communication and Foreign Languages, Politehnica University of Timişoara, 117- 125. (ISSN 2065 – 099X)
 3. Đordan, A., Ćuk M. (2016). Temeljci španske pikareske – „Lasariljo” i „Buskon” i tema časti. Glasnik za društvene nauke, 8. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Alfa BK univerziteta, 297-315. (ISSN 1821-3421, категорија M 53)
 4. ĐordanA., Jakić G., Anđelković, J. (2016). Some Terminological Observations on ISO 9000 Standard Series with Special Focus on ISO 9000: 2015. Reshaping the Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship, XV International Symposium SymOrg, Serbia, Zlatibor.
 5. Ćuk, M., Đordan, A. (2015). „Igla babe Gerton“: tjudorovsko društvo u ogledalu engleske renesansne komedije. Glasnik za društvene nauke, 7. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Alfa BK univerziteta, 135-145. (ISSN 1821-3421, категорија M 53)
 6. Ђордан, А. (2015). Гордана Д. Јакић „Терминологија организационих наука“ (Београд: Факултет организационих наука, 2014). Речи: часопис за језик, књижевност и културу, 8 Београд: Факултет за стране језике Алфа БК универзитета, 284-290 (ISSN 1821-068, категорија М53)
 7. Đordan, A. (2014). Religija u ogledalu književnosti. Religija i tolerancija, Vol XII, n. 22. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije, Filozofski fakultet, 423-430. (ISSN 1821-068, kategorija M53,)
 8. Đordan, A., Jovanović, B. (2013). La transferencia (negativa) de las lenguas serbia e inglesa en la adquisicićon de lengua española como L2. Reči, časopis za lingvistiku, literaturologiju i kulturologiju, 6. Beograd: Fakultet za strane jezike, Alfa univerzitet, 75-89. (ISSN 1821-068, категорија M53)
 9. Ђордан, А. (2012). Вечита смрт од љубави јача- приређивачки подухват Бојане Ковачевић-Петровић. Речи: часопис за лингвистику, литературологију и културологију, 5. Београд: Факултет за стране језике, Алфа универзитет, 320-326. (ISSN 1821-068, категорија М53)
 10. Ђордан, А. (2011). Ново сагледавање социолингвистике („Моћ речи: огледи из критичке социолингвистике“ Јелене Филиповић). Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, 4. Београд: Факултет за стране језике, Алфа универзитет, 244-250. (ISSN 1821-068, категорија М53)
 11. Ђордан, А. (2010). Утицај узраста и пола на усвајање другог језика (Л2). Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, 3. Београд: Факултет за стране језике, Алфа универзитет, 137-148. (ISSN 1821-068, категорија М53)

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

 1. Đordan, A., Filipović, J. Terminology Policy in Serbia – Actors and Decision Makers in Serbian Language Policy and Planning. Interdisciplinary Knowledge-making: Challenges for LSP Research, 21st Conference on Language for Specific Purposes, Bergen (Norway), 28-30 June, 2017.
 2. Đordan, A. Teaching Spanish for Specific Purposes: Curriculum Design within the Sports Management Framework. Sport u tranziciji, Trinaesta međunarodna naučna konferencija. Fakultet za menadžment u sportu Alfa BK univerziteta. Beograd, 26. maj 2017.
 3. Đordan, A., Budinčić, V. Jezička politika i jezik struke: stvaranje i standardizacija IT terminologije u srpskom jeziku. Jezik, književnost i tehnologija, Šesta međunarodna naučna konferencija. Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta. Beograd, 19.5-20.5. 2017.
 4. Đordan, A. Approaching the EU: Terminology and Translation Digital Resources. Language and Communication: The Digital Challenge. Professional Communication and Translation Studies, International Conference, 10th Edition. Politehnica University of Timisoara, Romania, 30-31 March, 2017.
 5. Đordan, A., Joksimović, A. Razvoj terminologije struke kao vid revitalizacije nasleđa. Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope u periodu od 2006. do 2016. Godine, Treća naučna regionalna konferencija. Regionalna alijansa za Jugoistočnu Evropu – ICOM SEE, Međunarodni savjet muzeja (Regional Alliance for South East Europe – ICOM SEE, International Council of Museums), Beograd 8-11.12.2016.
 6. Budinčić, V., Đordan, A. Anglo-globalization and Popular Language Culture.Jezik, književnost i popularna kultura, Peta međunarodna naučna konferencija. Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta. Beograd, 30.9-1.10. 2016. (ISBN 978-86-6461-009-4)
 7. Đordan, A., Stojanović, D. Terminologija i jezik fudbala u savremenom španskom jeziku. Obrazovanje u sportu, Dvanaesta međunarodna naučna konferencija. Fakultet za menadžment u sportu Alfa BK univerziteta. Beograd, 27. maj 2016 (ISBN 978-86-6461-006-3), str. 23.
  1. Đordan, A., Jakić, G., Anđelković, J. Some Terminological Observations on ISO 9000 Standard Series with Special Focus on ISO 9000: 2015. Reshaping the Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship, XV International Symposium SymOrg. Serbia, Zlatibor, 10-13.6.2016.
  2. Đordan, A. „Život je san“: stvarnost i privid stvarnosti.Jezik, književnost i kultura u svetlu filozofije, Četvrta međunarodna naučna konferencija. Fakultet za strane jezike Alfa univerziteta. Beograd, maj 2015.
  3. Đordan, A. Factores sociolingüísticos en la creación de terminología científica. Kultura u ogledalu jezika i književnosti, Treća međunarodna naučna konferencija. Fakultet za strane jezike Alfa univerziteta, Beograd, 24-25. maj 2014. (ISBN 978-86-83237-94-4).
  4. Đordan, A., Jovanović, B. La transferencia (negativa) de las lenguas serbia e inglesa en la adquisicićon de lengua española como L2. Studije hispanistike – tradicija, izazovi, inovacije, Međunarodni skup hispanista. Odsek za hispanistiku Filološko-umetničkog fakulteta Kragujevcu. Kragujevac, septembar 2012. godine. (isti rad je objavljen 2013. godine u časopisu Reči).
  5. Nikolić, S., Đordan, A. Mitologija navijačkih grupa u navijačkim pesmama i predanjima . Jezik, književnost i mitologija, Prva međunarodna naučna konferencija. Fakultet za strane jezike Alfa univerziteta. Beograd, 25-26. maj 2012.

ОБЈАВЉЕНИ ПРЕВОДИ: 

 1. Little, D., Lazenby Simpson, B. (2013). Evropski jezički portfolio za učenje romskog jezika: Drugi ciklus obrazovanja (niž razredi srednje škole), za učenike od 11 do 16 godina. U. Kurikularni okvir za učenje romskog jezika. Beograd: Filološki fakultet. (sa engleskog prevela Andrijana Đordan)
 2. Quiroga, O. (2013). Pčelica lenjivica. U. Priče iz džungle. Beograd: Kreativni centar. (sa španskog prevela Andrijana Đordan)
 3. Martín, R.M., Turk, P. (2013). Berlic, Španski: osnovni nivo: udžbenik. Beograd: Vulkan (sa engleskog prevela Andrijana Đordan; knjiga je dio paketa BERLITZ DELUX ŠPANSKI)
 4. Zollo, M. (2013). Glagoli u španskom jeziku. Beograd: Vulkan. (sa engleskog prevela Andrijana Đordan; knjiga je dio paketa BERLITZ DELUX ŠPANSKI)
 5. Arcario, P., Stempleski, S., Strugnell, L. (2012).  Berlic, Engleski: srednji nivo Beograd: Mono i manjana. (sa španskog prevela Andrijana Đordan; knjiga je dio paketa BERLITZ DELUX ENGLESKI )
 6. Wald, S., Kraynak, C. (2011). Španski za neupućene. Beograd: Mikroknjiga. (sa engleskog prevele: Dunja Barbulović i Andrijana Đordan)