Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Факултет за стране језике / Конференција / Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић

Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић

Научна конференција Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић

Време: 3. новембар 2017. године

Место: Факултет за стране језике Алфа БК универзитета

Драге колеге и колегинице,

Факултет за стране језике Алфа БК универзитета у Београду организује научну конференцију Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић која ће се одржати 3. новембра 2017. године.

Маја Херман Секулић је међународно призната ауторка обимног и разноврсног жанровског стваралаштва, али њен допринос различитим културама није био темељно истраживан. У официјелној историји српске књижевности њено име није записано, а тек треба адекватно истражити питање  критичке рецепције америчких књижевних  теоретичара.

Циљ научне конференције је да осветли утицај Маје Херман Секулић на српску књижевност и културу, да опише и анализира њен интелектуални рад, проучи преводилачки ангажман којим је повезивала српску и америчку  културу.

Предложен је следећи број тема, такође су добродошла  другачија преиспитивања (компаративни приступ се посебно подстиче):

 • поезија: време јављања, одређивање њеног места у традицији српске, југословенске и постјугословенске лирике, анализа рецепције, испитивање разлика у рецепцији и професионалности међу критичарима и критичаркама
 • романи и путописна књижевност: успостављање веза са претходницима и претходницама
 •  преводилачки рад: време јављања, рецепција, место њене антологије српске поезије  у оквиру других сличних антологија ; анализа превода и избора југословенске поезије; преводи америчких писаца и теоретичара
 •  есејистика и публицистика: сагледавање тематске окупације ; критички фокуси
 • Њујорк у поезији, романима и публицистици
 • виђење  значајних личности у посебним делима (Ребека Вест, Мејбл Грујић, Никола Тесла) и у Скицама за портрете
 • језик, политика и култура у сагледавању  рецепције дела: однос према научницима и писцима српског порекла у Америци; проблеми репрезентације, видљивости и релевантности; заступљеност у домаћим и иностраним лексиконима и наставним приручницима
 •  израда библиографије радова објављених у периодици
 • анализа читаности у библиотекама Србије.

Излагања на коференцији треба да буду до 15 минута, на српском/хрватском/ босанскохерцеговачком/црногорском или еглеском језику.

Важни датуми :

-        1. септембар 2017. рок за слање теме, апстракта (до 200 речи, на српском и енглеском језику) и података о учеснику/ци (име и презиме, афилијација, имејл адреса) на имејл адресу: fsjmhs2017@gmail.com ВАЖНО: рок је продужен до 15. априла 2017.

 • 15. септембар 2017. обавештење о учешћу  са детаљним информацијама о конференцији
 • 15. октобар  2017. Књига апстраката и Програм рада конференције
 • 3.новембар 2017.  одржавање конференције.

Након одржавања конференције, средином 2018. године, планира се објављивање зборника научних радова. Рок за слање готових радова је 31. јануар 2018.

За сва питања обратите се на имејл адресу : fsjmhs2017@gmail.com.

Dear colleagues,

The Faculty of Foreign Languages, Alfa BK University in Belgrade, is organizing a scientific conference titled Maja Herman Sekulić’s Contribution to Scientific Research, Literary and Translation Studies, which is to be held on 3 November 2017.  

Maja (Maya) Herman Sekulić is an internationally renowned author whose extensive oeuvre spans various genres, but her contribution to different cultures has so far not been thoroughly researched. Her name is not listed in the official history of Serbian literature, and the critical reception of her work among American literary theorists also still remains to be adequately researched.  

The aim of this scientific conference is to shed light on Maja Herman Sekulić’s influence on Serbian literature and culture, describe and analyze her intellectual work and examine her engagement in the field of translation, by which she has been bridging the differences between Serbian and American cultures.

We suggest that the following topics should be addressed although other considerations are also welcome (the comparative approach is particularly encouraged):

 •  poetry: temporal context, determination of its place within the tradition of Serbian, Yugoslav and post-Yugoslav lyric poetry, reception analysis, examination of the varying reception and professionalism of critics
 • novels and travel literature: establishing connections with literary predecessors
 • translation: temporal context, reception, the position of her anthology of Serbian poetry within other similar anthologies; analysis of the selection and translation of Yugoslav poetry; translations of American writers and theorists
 •  essays and journalism: considerations of their thematic scope; critical focuses
 • New York in Maja Herman Sekulić’s poetry, novels and journalistic pieces
 •  Maja Herman Sekulić’s view of important people in separate works (Rebecca West, Mabel Grouitch, Nikola Tesla) and in Sketches for Portraits [Skice za portrete]
 •  language, politics and culture as elements of the reception of her work: attitudes towards the authors and scientists of Serbian origin in America; the problems of representation, visibility and relevance; the presence of the author in national, foreign and international encyclopedias and teaching materials
 • the compilation of a bibliography of journalistic pieces
 • readership survey based on Serbian libraries

Conference presentations should not exceed 15 minutes, and can be delivered in English or Serbian/Bosnian/Croatian/Montenegrin.

Important dates:

 • 1 September 2017: Abstract submission deadline (not more than 200 words, in both English and Serbian). The abstract should be sent, together with the author’s first and last name, affiliation and e-mail address, to fsjmhs2017@gmail.com DEDLINE EXTENDED: 15 April, 2017
 • 15 September 2017: Notification of acceptance with more detailed information about the Conference
 • 15 October 2017: Book of Abstracts and Conference Program
 • 3 November 2017: Conference date.

The Conference will result in the book of Proceedings, whose expected publication date is around the middle of 2018. The deadline for the submission of full papers is 31 January 2018. Submission instructions and guidelines will be available in due time. 

Any further inquiries should be addressed to fsjmhs2017@gmail.com.